01-349 เจตนา 10 ประการพระไตรปิฎก


เจตนา ๑๐ ประการ
(๑) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อความหายโรค
(๒) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อความสุข
(๓) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อเป็นยา
(๔) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อเป็นทาน
(๕) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อเป็นบุญ
(๖) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อบูชายัญ
(๗) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อจะไปสวรรค์
(๘) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อสืบพันธุ์
(๙) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อทดลอง
(๑๐) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเพื่อความสนุก

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.