01-348 กาล 5พระไตรปิฎก


กาล ๕
(๑) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อเกิดความกำหนัด
(๒) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อปวดอุจจาระ
(๓) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อปวดปัสสาวะ
(๔) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อต้องลม
(๕) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อถูกบุ้งขน

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.