01-347 บทภาชนีย์ อุบาย 4 ประการพระไตรปิฎก


บทภาชนีย์
อุบาย ๔ ประการ

{๓๐๔} (๑) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนในรูปภายใน
(๒) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนในรูปภายนอก
(๓) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนในรูปภายในและภายนอก
(๔) ภิกษุทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเมื่อส่ายสะเอวในอากาศ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.