01-280 สุทธิกมัคคภาวนาพระไตรปิฎก


สุทธิกมัคคภาวนา
สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ และอิทธิบาท ๔
{๒๔๘} ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่า “ข้าพเจ้าเข้าสติปัฏฐาน ๔ แล้ว” ด้วยอาการ ๓
อย่าง ฯลฯ ข้าพเจ้าเข้าสัมมัปธาน ๔ ฯลฯ อิทธิบาท ๔ แล้ว … ข้าพเจ้าเข้าอยู่ …
ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้ว … ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อิทธิบาท ๔ … ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญ …
ข้าพเจ้าทำอิทธิบาท ๔ ให้แจ้งแล้ว … ต้องอาบัติปาราชิก ฯลฯ
อินทรีย์ ๕ และพละ ๕
{๒๔๙} ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่า “ข้าพเจ้าเข้าอินทรีย์ ๕ แล้ว” ด้วยอาการ ๓
อย่าง ฯลฯ ข้าพเจ้าเข้าพละ ๕ แล้ว … ข้าพเจ้าเข้าอยู่ … ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้ว …
ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้พละ ๕ … ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญ … ข้าพเจ้าทำพละ ๕ ให้แจ้งแล้ว …
ต้องอาบัติปาราชิก ฯลฯ
โพชฌงค์ ๗
{๒๕๐} ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่า “ข้าพเจ้าเข้าโพชฌงค์ ๗ แล้ว” ด้วยอาการ ๓ อย่าง
… ข้าพเจ้าเข้าอยู่ … ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้ว … ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้โพชฌงค์ ๗ …
ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญ … ข้าพเจ้าทำโพชฌงค์ ๗ ให้แจ้งแล้ว … ต้องอาบัติปาราชิก
ฯลฯ
อริยมรรคมีองค์ ๘
{๒๕๑} ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่า “ข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว” ด้วยอาการ ๓
อย่าง … ข้าพเจ้าเข้าอยู่ … ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้ว … ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อริยมรรคมีองค์ ๘
… ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญ … ข้าพเจ้าทำอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้แจ้งแล้ว … ต้องอาบัติ
ปาราชิก ฯลฯ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.