01-279 สุทธิกญาณทัสสนะพระไตรปิฎก


สุทธิกญาณทัสสนะ
วิชชา ๓
{๒๔๗} ภิกษุกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่า “ข้าพเจ้าเข้าวิชชา ๓ แล้ว” ด้วยอาการ ๓ อย่าง …
ข้าพเจ้าเข้าอยู่ … ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้ว … ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้วิชชา ๓ … ข้าพเจ้า
เป็นผู้ชำนาญ … ข้าพเจ้าทำวิชชา ๓ ให้แจ้งแล้ว … ต้องอาบัติปาราชิก ฯลฯ

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.