01-259 เรื่องไม่ให้ลำบากพระไตรปิฎก


เรื่องไม่ให้ลำบาก ๑ เรื่อง
{๒๒๕} [๑๙๑] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไปที่ตะแลงแกง A บอกนายเพชฌฆาตว่า
“ท่านอย่าทรมานนักโทษคนนี้เลย จงประหารชีวิตด้วยการฟันครั้งเดียว” เพชฌฆาต
รับคำแล้วประหารชีวิตด้วยการฟันครั้งเดียว ภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่า เราต้อง
อาบัติปาราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ
พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิก” (เรื่องที่ ๑๐๐)
เชิงอรรถ
A คำว่า “ตะแลงแกง” หมายถึงสถานที่สำหรับฆ่านักโทษ
ภาษาโบราณหมายถึงทางสี่แพร่ง

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.