01-122 ต้นไม้เจ้าป่าพระไตรปิฎก


ต้นไม้เจ้าป่า
{๑๐๗} [๑๑๐] ที่ชื่อว่า ต้นไม้เจ้าป่า ได้แก่ ต้นไม้ที่คนทั้งหลายครอบครอง
เป็นต้นไม้ใช้สอยได้ ภิกษุมีไถยจิต ตัด ต้องอาบัติทุกกฏ ทุกๆ ครั้งที่ฟันต้นไม้
เมื่อฟันอีกครั้งเดียว ต้นไม้จะขาด ต้องอาบัติถุลลัจจัย
เมื่อฟันต้นไม้ขาด ต้องอาบัติปาราชิก

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.