01-047 ต้องอาบัติปาราชิกทั้ง 3 ทวารพระไตรปิฎก


{๓๙} ต้องอาบัติปาราชิกทั้ง ๓ ทวาร
[๕๗] เมื่อภิกษุเกิดความคิดจะเสพเมถุนธรรม สอดองคชาตเข้าทางทวาร
หนักของหญิงมนุษย์ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อภิกษุเกิดความคิดจะเสพเมถุนธรรม
สอดองคชาตเข้าทางทวารเบา ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อภิกษุเกิดความคิดจะเสพ
เมถุนธรรม สอดองคชาตเข้าทางปากของหญิงมนุษย์ ต้องอาบัติปาราชิก
เมื่อภิกษุเกิดความคิดจะเสพเมถุนธรรม สอดองคชาตเข้าทางทวารหนัก…
ทวารเบา…ทางปากของหญิงอมนุษย์…ของสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย…ของอุภโตพยัญชนก
ที่เป็นมนุษย์ … ของอุภโตพยัญชนกที่เป็นอมนุษย์ … ของอุภโตพยัญชนกที่เป็นสัตว์
ดิรัจฉาน ต้องอาบัติปาราชิก
เมื่อภิกษุเกิดความคิดจะเสพเมถุนธรรม สอดองคชาตเข้าทางทวารหนัก …
ทางปากของบัณเฑาะก์ที่เป็นมนุษย์ … ของบัณเฑาะก์ที่เป็นอมนุษย์ … ของ
บัณเฑาะก์ที่เป็นสัตว์ดิรัจฉาน … ของมนุษย์ผู้ชาย … ของอมนุษย์ผู้ชาย…ของสัตว์
ดิรัจฉานตัวผู้ ต้องอาบัติปาราชิก

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.