01-036 ลักษณะที่จัดว่าเป็นการบอกคืนสิกขาพระไตรปิฎก


ลักษณะที่จัดว่าเป็นการบอกคืนสิกขา
{๓๑} [๕๑] ภิกษุทั้งหลาย อย่างไร ชื่อว่าการเปิดเผยความท้อแท้และเป็นการ
บอกคืนสิกขา

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.