01-035 การบอกคืนสิกขาด้วยการอ้างว่าพรหมจรรย์ทำได้ยาก 8 บทพระไตรปิฎก


๑๔. การบอกคืนสิกขาด้วยการอ้างว่าพรหมจรรย์ทำได้ยาก ๘ บท
[๕๐] (๑) อีกประการหนึ่ง ภิกษุกระสัน ไม่ยินดี ปรารถนาจะสึก อึดอัด
เบื่อหน่าย รังเกียจเพศภิกษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ์ ฯลฯ ปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อ
สายพระศากยบุตร บอกให้ผู้อื่นรู้ว่า พรหมจรรย์ทำได้ยาก
(๒) …ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า พรหมจรรย์ทำไม่ได้ง่าย
(๓) …ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าพรหมจรรย์ประพฤติได้ยาก
(๔) …ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า พรหมจรรย์ประพฤติไม่ได้ง่าย
(๕) …ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า เราไม่อาจ
(๖) …ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า เราไม่สามารถ
(๗) …ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า เราไม่ยินดี
(๘) …ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า เราไม่รื่นเริง
ภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้
แต่ไม่เป็นการบอกคืนสิกขา

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.