01-030 การบอกคืนสิกขาด้วยการใช้คำรำพึงกำหนดภาวะ 8 บทพระไตรปิฎก


๒. การบอกคืนสิกขาด้วยการใช้คำรำพึงกำหนดภาวะ ๘ บท
(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ปรารถนาจะสึก อึดอัด เบื่อหน่าย
รังเกียจเพศภิกษุ ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ์ ฯลฯ ปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระ
ศากยบุตร บอกให้ผู้อื่นรู้ว่า ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงเป็นคฤหัสถ์
(๒) …พึงเป็นอุบาสก
(๓) …พึงเป็นคนวัด
(๔) …พึงเป็นสามเณร
(๕) …พึงเป็นเดียรถีย์
(๖) …พึงเป็นสาวกเดียรถีย์
(๗) …พึงเป็นผู้มิใช่สมณะ
(๘) …พึงเป็นผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร
ภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้ แต่ไม่เป็นการ
บอกคืนสิกขา

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.