01-028 ลักษณะที่ไม่เป็นอันบอกคืนสิกขาพระไตรปิฎก


บทภาชนีย์
ลักษณะที่ไม่เป็นอันบอกคืนสิกขา
{๓๐} ภิกษุทั้งหลาย อย่างไร ชื่อว่าการเปิดเผยความท้อแท้ แต่ไม่เป็นการบอกคืนสิกขา

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Comments are closed.