25-304 พระจันทาภเถระพระไตรปิฎก


๓๐. จันทาภเถรวัตถุ
เรื่องพระจันทาภเถระ

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้)
[๔๑๓] ผู้บริสุทธิ์ดุจจันทร์แจ่ม
มีจิตผ่องใส ไม่ขุ่นมัว A เป็นผู้สิ้นความเพลิดเพลินในภพ B
เราเรียกว่า พราหมณ์
เชิงอรรถ
A ไม่ขุ่นมัว หมายถึงปราศจากมลทินคือกิเลส (ขุ.ธ.อ. ๘/๑๓๕)
B ความเพลิดเพลินในภพ หมายถึงตัณหาในภพทั้ง ๓
(กามภพ รูปภพ อรูปภพ) (ขุ.ธ.อ. ๘/๑๓๕)

บาลีรออัพเดต

อรรถกถา


รออัพเดต

สนทนาธรรม

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!