ฟรี MP3 พระไตรปิฎก เล่ม 26 รวมเรื่องเปรต

MP3 พระไตรปิฎก เล่ม 26 รวมเรื่อง เปรต 51 เรื่อง
สัมภาษณ์เปรต ! ทำกรรมชั่วอะไร ? จึงได้เกิดเป็นเปรต

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

Inline
Inline