พระไตรปิฎก ฉบับ DVD MP3

dvdfree
พระไตรปิฎกชุดนี้ มีอะไร ?
DVD MP3 จำนวน 7 แผ่น เสียงอ่านพระไตรปิฎก มหาจุฬาฯ
ครบทุกเล่ม รวม 45 เล่ม  จาก 25,000+ หน้าหนังสือ
MP3 ความยาว 972 ชั่วโมง * ฟังตัวอย่าง คลิกที่นี่ *
dvd-inside
พระไตรปิฎกชุดนี้ เหมาะแก่ใคร ?
เหมาะแก่ชาวพุทธทุกคน ที่ต้องการรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นคำสอนของแท้ ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา
หากไม่สะดวกที่จะศึกษาเอง แนะนำให้เอาไปถวายวัด
การถวายพระไตรปิฎก เป็นธรรมทานที่เลิศที่สุด
พระไตรปิฎกชุดนี้ แจกเป็นธรรมทาน
ร่วมทำบุญ ตามศรัทธา จะได้รับพระไตรปิฎก 1 ชุด
ขั้นตอน
1. ทำบุญเข้ากองทุน พระไตรปิฎก ดอทคอม (ตามศรัทธา)
โอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงเทพ 
ชื่อบัญชี พระไตรปิฎก ดอทคอม  เลขที่บัญชี 4860520404
2. โอนแล้ว แจ้งที่อยู่มาที่ ข้อความ FB : พระไตรปิฎก ดอทคอม
pratripitaka@gmail.com  หรือ  Line ID : pratripitaka.com
3. เราจะส่ง พระไตรปิฎก MP3 ให้ท่าน ด้วย EMS ด่วนพิเศษ

Read more »

ภาพก่อสร้าง ศาลาธรรม

22 มีนาคม 2560 เตรียมพื้นที่

23 มีนาคม 2560 ตั้งเสาเอก

28 มีนาคม 2560 ขุดหลุม

4 เมษายน 2560 เทฐานราก

19 เมษายน 2560 สานคาน

21 เมษายน 2560 เทคาน

25 เมษายน 2560 ก่ออิฐ เสริมคาน

26 เมษายน 2560 วางแผ่นพื้นสำเร็จ

27 เมษายน 2560 เตรียมเทพื้น

2 พฤษภาคม 2560 เทพื้น

6 พฤษภาคม 2560 ตั้งเสา

5 มิถุนายน 2560 ช่างเหล็ก ทำโครงเหล็กหลังคา

17 มิถุนายน 2560 โครงเหล็กหลังคา

21 มิถุนายน 2560 รถเครนยกโครงเหล็กหลังคา

29 มิถุนายน 2560 ทำโครงเหล็กเสร็จ

30 มิถุนายน 2560 ทำเชิงชาย + หน้าจั่ว

14 กรกฎาคม 2560 มุงหลังคา

ศาลาธรรม

ยอดเงินบริจาคสร้าง ศาลาธรรม รวม 601,848 บาท
เบิกซื้อวัสดุแล้ว 601,848 บาท << คลิกดู บัญชีรายจ่าย >>
บัญชี คงเหลือ 0 บาท

ลำดับภาพ ความคืบหน้า งานก่อสร้าง << คลิกดูรูป >>
1 ครอบครัว ธัมมรักษ์ 1,001 บาท
2 คุณ นุช วุฒิอนุสรณ์ 1,000 บาท
3 คุณ ………. 60 บาท
4 คุณ ………. 600 บาท
5 คุณ สุทธิธรรม ทุ่งมีผล 10,000 บาท
6 คุณ จุนธนี วีรเจตบดีธัช 1,500 บาท
7 คุณ ………. 1,000 บาท
8 คุณ ………. 100 บาท
9 คุณ สุมนี-คุณสุนทร โภคาชัยพัฒน์ 100,000 บาท
10 คุณ วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 20,000 บาท
11 คุณ อมรรัศมิ์ ภาคสุวรรณ 10,000 บาท
12 คุณหมอสุภาพ-สุจิตรา-บุษบา-สิทธิ์ สาธรสุเมธี 10,000 บาท
13 คุณ เสถียรพร กิตติรุ่งเรืองชัย และครอบครัว 399 บาท
14 คุณ วิจักร – ศุภนุช คำบรรลือ 2,000 บาท
15 คุณ ชนาธิป คล้อยสวาท 500 บาท
16 คุณ จิราพร เปรมโยธิน 3,000 บาท
17 คุณ ณัฐวุฒิ ใจบุญ 500 บาท
18 คุณ ชาริณี วิวัฒน์พาณิชย์ 500 บาท
19 คุณ นิเคล ศรีนิวาสัน 10,000 บาท
20 ครอบครัวปั้นวงศ์สกุล 5,000 บาท
21 คุณ จตุพร ธโนปจัย 80 บาท
22 คุณ พัชราภรณ์ อุปสรรค์ 500 บาท
23 คุณ สุวิทย์ – สุมิตรา ปิ่นทองคำ 1,000 บาท
24 คุณ ………. 200 บาท
25 คุณ ………. 1,000 บาท
26 คุณ จีรวิทย์ จักนิสสัย 500 บาท
27 คุณ ………. 300 บาท
28 คุณ ………. 1,000 บาท
29 คุณ สิทธิชัย พิมเกิด + คุณกัลปนา เตาแก้ว 5,000 บาท
30 คุณ ชุลีพร ก้ามสันเทียะ 2,000 บาท
31 นักศึกษาอภิธรรม เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 8,120 บาท
32 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสา 16,370 บาท < ดูรายชื่อ >
33 คุณ จิรพร ลัคนาภิเศรษฐ์ และครอบครัว 11,000 บาท
34 คุณ มิ่งกมล จีนะ และครอบครัว 1,000 บาท
35 คุณ ณัฏฐ์ภัทร์ รัตนากรไพบูลย์ และครอบครัว 500 บาท
36 คุณ … 50+100+20+100+99+50+30+200+50 = 699 บาท
37 คุณ Kannikar Wongchindawest 2,000 บาท
38 คุณ Amarin Kruithong 1,000 บาท
39 คุณ อิสรีย์ พิสุทธิโยธิน 1,000 บาท
40 คุณ ………. 5+50+100+109+300 = 564 บาท
41 คุณ ผศ. สมพร กิ่วแก้ว 5,000 บาท
42 ครอบครัว ปั้นวงศ์สกุล 20,000 บาท
43 คุณ Piyada Nantathong 300 บาท
44 คุณ Sawitri Taan 500 บาท
45 คุณ ปานัสดา ดีดพิณ 200 บาท
46 คุณ ………. 100 บาท
47 คุณ ณภัค แก้วจุลศรี 10,000 บาท
48 คุณ เพื่อนร่วมงาน กรมวิชาการเกษตร 660 บาท
49 คุณ พนาพร พรมวงษ์ 194 บาท
50 คุณ บุญทรง วงเวียน 10,000 บาท
51 คณะศรัทธาบ้านสันปูเลย ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 925 บาท
52 คุณอา เซียน บ้านฝั่งหมิ่น 300 บาท
54 คุณ แม่ชี ธิญาดา นามมูลเพ็ง 5,000 บาท
55 คุณ หลานไหม 361 บาท
56 คุณ ทัศน์ชนิกานต์ ประวัติวงษ์ 1,000 บาท
57 คุณ สุเมธ รัตนใจบุญ 500 บาท
58 คุณ มัทนิน บุตรจันทร์ 500 บาท
59 คุณ ธนพล บุญปลูก 1,000 บาท
60 คุณ ………. 200 บาท
61 คุณ ………. 1,000 บาท
62 คุณ นิรันดร โถทองคำ 500 บาท
63 คุณ ………. 109 บาท
64 คุณ แม่ชีธรัสพร พุฒภิบูรณ์+แม่ชีกฤตพร กิ่งแก้ว 2,000 บาท
65 คุณ มนาทิตย์ ศิริวิมุตรธรรม 400 บาท
66 คุณ จุนธนี วีรเจตบดีธัช 2,000 บาท
67 คุณ เปรม แซ่เจี้ยง 300 บาท
68 คุณ Saowaluck Damrongkulkamjorn 500 บาท
69 คุณ ณัฐชนน อุปสรรค์+โชติกา รัตนาภรณ์นุกุล 1,000 บาท
70 คุณ อมรรัตน์ และ อณุกูล เมินเมือง 1,000 บาท
71 คุณ Thanin Chaturawit 1,000 บาท
72 คุณ วราพร จงจิรัฐิติกาล 500 บาท
73 คุณ Saon Nam 3,000 บาท
74 ครอบครัว จ.ส.อ. เจตน์จันทร์-ส.ต.อ. รุ่งทิวา รู้ทวีผล 2,000 บาท
75 ครอบครัว ดต.สมพร-สุพัตรา คำนนท์ 2,000 บาท
76 ครอบครัว พ่อสมบูรณ์ บุญปก+พ่อมนัส สิทธิมงคล 2,000 บาท
77 คุณ ไส สีพา + คุณ ธนวรรณ หวังดี 2,000 บาท
78 ผญ. อดุลย์ + คุณ สายฝน ก้อนทรัพย์ 2,000 บาท
79 คุณ สังวาลย์ หาสียา 2,000 บาท
80 คุณ นิตยา หาสียา 2,000 บาท
81 คุณ ทิตาวีต์ หาสียา 2,000 บาท
82 คุณ วาสนา หาสียา 2,000 บาท
83 คุณ ดารุณี สีพา 2,000 บาท
84 คุณ วิทวัส สีพา 2,000 บาท
85 คุณ รำนงศ์ สีพา 2,000 บาท
86 คุณ ปัทมา-Volodymyr Yaskulka และครอบครัว 3,323 บาท
87 คุณ พูลสุข อ้อพูล 3,323 บาท
88 ร้านรองเท้าโซวเจริญ คุณ ยศ แซ่โซว และครอบครัว 500 บาท
89 คุณ สุมาลย์ สุริยา 1,000 บาท
91 คุณ วรี เกื้อวงศ์ 1,000 บาท
92 …… 200 บาท
93 คุณ รัชนี ชูพินิจ 1,000 บาท
94 …… 1,000 บาท
95 คุณ นพชัย วีระมาน 60,000 บาท
96 คุณ สุภัชชา สุสุขสินธ์ 6,000 บาท
97 คุณ สุมนี โภคาชัยพัฒน์ 15,000 บาท
98 อุทิศกุศลให้ คุณ โกวิทย์ บรรทมสินธุ์ 10,000 บาท
99 คุณ จิดาภา-กฤษณะ-ธเนศ บรรทมสินธุ์ 1,000 บาท
100 คุณ วนิดา กาญจนกิ่งแก้ว 1,000 บาท
101 คุณ อรุณวรรณ สพันธุพงษ์ 2,000 บาท
102 คุณ อำนาจ สพันธุพงษ์ 3,000 บาท
103 …… 100 บาท
104 คุณ SIRIMONT SINGTANGKAMOL 1,000 บาท
105 คุณ ธนวัตร วรศักย์ดินันตร์ ( แอมป์ ) 1,000 บาท
106 คุณ ชนิดา จงจิรัฐิติกาล และคณะ 4,500 บาท
107 คุณ ธนากฤษฏิ์ สุทาชัย (ท๊อป) และคณะ 700 บาท
108 คุณ สุวรรณา สัตยาเลิศธรรม 1,000 บาท
109 คุณ อัคคภูมิ ศาสนานันทน์ 1,000 บาท
110 คุณ มานิดา ศรีรัตต์ 1,000 บาท
111 คุณ ภาสวรรณ วัฒนสิน 1,000 บาท
112 คุณ เขมิกา เอกธาดานนท์ 1,000 บาท
113 คุณ สุณี กุลตระวุฒิ 1,000 บาท
114 คุณ พิชัย ธรรมจามร 1,000 บาท
115 คุณ ภาวรีย์ ทรัสติยา 500 บาท
116 คุณ นุจรี วศินะเมฆินทร์ 500 บาท
117 คุณ ชลิตา เฟื่องอารมณ์ 1,000 บาท
118 คุณ ธัชช เฟื่องอารมณ์ 1,000 บาท
119 คุณ ญาภรณ์ เฟืองอารมณ์ 1,000 บาท
120 คุณ …… 100 บาท
121 คุณ สปันนา วรงค์พรกุล (ปุ้ม) 3,000 บาท
122 คุณ พีณา จันทะแก้ว และครอบครัว 500 บาท
123. ม ร.ว. อมรรัตน์ กฤดากร 10,000 บาท
124. ม.ล.จินตนาการ รุจวิชัย 10,000 บาท
125. ม.ล.อนุตรจิตต์ เกษมศรี 10,000 บาท
126. คุณ รัตนา รัตนพล 5,000 บาท
127. คุณ วริศรา รัตพล 5,000 บาท
128. คุณ สุภรา อติชาตการ 5,000 บาท
129. คุณ จริยา อติชาตการ 1,500 บาท
130. คุณ อุทัย อติชาตการ 1,000 บาท
131. คุณ วิเชียร+นฤดี+ชญาภรณ์ อติชาตการ 1,000 บาท
132. คุณ ทิพวรรณ จุลโอภาส 500 บาท
133. คุณ เชาวลิต นิตยะ และ เมตตา วิชัยพฤกษ์ 1,000 บาท
134. คุณ ปัทมาวรรณ แซ่ม้า+คุณ รัตนพรรณ ภาพย์วิวัฒน์ 200 บาท
135. อ.สายฝน สฤษดิกุล+คณะน.ศ.พยาบาล วพบ.เชียงใหม่ 5,000 บาท
136. คุณ Perada Limloetmongkol 100 บาท
137. ครอบครัว พัชราภรณ์ อุปสรรค์ 3,000 บาท
138. คุณ ตุลยา พัทโร และครอบครัว 200 บาท
139. คุณ จุลเทพ ศุภทวีวุฒิ 2,000 บาท
140. คุณ รัตนา แสงพุ่ม ,เอกภพ คนเฉลียว 500 บาท
141. คุณ มาลัย ศุภกรโอฬารกุล 500 บาท
142. คุณ สุดา สิงหราไชย 300 บาท
143. คุณ พัฒชนี สระแก้ว 500 บาท
144. คุณ อัมพา วงศ์ทองศรี 200 บาท
145. คุณ อุบล จำรูญรัตน์ 1,000 บาท
146. คุณ วิชชนา จำรูญรัตน์ 5,000 บาท
147. คุณ อรอุมา แก้วทองดี 300 บาท
148. คุณ ภคพร นกเล็ก 200 บาท
149. คุณ แน่งน้อย งามพรสุขสวัสดิ์ 1,300 บาท
150. คุณ พรพิมล-สมพงศ์ ทุ่งมีผล 200 บาท
151. คุณ ชุติกาญจน์ บุรินทรวรวิทย์ และครอบครัว 900 บาท
152. คุณ เนาวนุช ไตรนรพงศ์ 500 บาท
153. คุณ วิภา พัฒนวณิชชกุล 500 บาท
154. คุณ ลัดดาวัลย์ ศรีงามผ่อง 1,100 บาท
155. คุณ พรทิพย์ โพธิ์จันทจินดา 2,000 บาท
156. คุณ โกวิทย์ บรรทมสินธุ์ 3,000 บาท
157. คุณ จินตนา พรคุณพระ 7,000 บาท
158. คุณ ปรางแก้ว ไตรโลหกะ 3,000 บาท
159. คุณ ปรเมษฐ กัปตพล คุณ ทรงพล กัปตพล
และ คุณ จุฑามาศ วงศ์อรินทร์ 3,000 บาท

160. คุณ ……… 300 บาท
161. คุณ ดอกเบี้ยเงินฝาก 276 บาท
162. คุณ กาญจน์ณัฏฐา เดชาธิการวัฒนากิจ 1,000 บาท
163. คุณ อภิเชษฐ์ สำพล 309 บาท
164. คุณ สังวาลย์ หาสียา 10,000 บาท
165. คุณ นิตยา หาสียา 17,000 บาท
166. คุณ ทิตาวีร์ หาสียา 10,000 บาท
167. คุณ วาสนา หาสียา 17,000 บาท
168. คุณ น้อย หาสียา 3,230 บาท
169. คุณ สุวรินทร์ ใจแก้ว 1,000 บาท
170. คุณ สมบัติ คุณ สุวรัตน์ ดช.ศิระ กิติกร 1,000 บาท
171. คุณ ลินดา กุมาละ 200 บาท
172. คุณ สัตติยรัตน์ (ปัญญาดี) ฮอร์ 1,000 บาท
173. คุณ รุ่งนภา สืบพรหม 500 บาท
174. คุณ รุ่งนภา แสงคำ 1,000 บาท
175. คุณ สายัณห์ พวงเข็มแดง 1,000 บาท
176. คุณ นันทิภัคค์ ทวีชาติ 600 บาท
177. คุณ สมหญิง ยับวะราช 400 บาท
178. คุณ ทับทิม ยับวะราช 400 บาท
179. คุณ แคทรียา เทศนอก 400 บาท
180. คุณ พงษ์พันธ์ เสาวพุทธสุเวช 3,000 บาท
181. คุณ ……… 1,800 บาท
182. คุณ รัชนี ชูพินิจ 2,000 บาท
183. คุณ เสถียรพร กิตติรุ่งเรืองชัย 419 บาท
184. คุณ ……… 100 บาท
185. คุณ ……… 625 บาท
หมายเหตุ : คุณ ……… คือ รอแจ้งรายชื่อเข้ามา
…………………………………………..
ขอเชิญร่วมสร้าง ศาลาธรรม 🚩🚩🚩
ที่พักสงฆ์ พุทธศิลป์ จ.น่าน โดย ชมรมศิษย์เก่าพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นที่ศึกษา พระไตรปิฎก และปฏิบัติธรรม ขณะนี้ กำลังเริ่มก่อสร้าง ศาลาธรรม
เพื่อใช้เป็นห้องเรียน พระธรรมวินัย และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ขอเชิญ ร่วมบริจาคสร้าง ศาลาธรรม ได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ชินกร ธัมมรักษ์
เลขที่บัญชี 2524534746
หากโอนมาแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ในโพสนี้หรือ inbox ครับ

ศาลาธรรม สวนพุทธศิลป์

ศาลาธรรม สวนพุทธศิลป์

บัญชีรายจ่าย ศาลาธรรม สวนพุทธศิลป์

บิลที่
รายการ
จำนวนเงิน
หลักฐาน
1
เหล็กDB16
31,200
2
ลวดมัด+ตะปู
2,466
3
ปูน2ถุง
220
4
เหล็กRB6
96
5
น้ำมันรถVIGOประสานงาน
1,230
6
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
300
7
เหล็กRB6
2,400
8
ทราย+เหมารถขนหรายหิน
1,900
9
หิน
630
10
เสากลม12ต้น+ค่ารถเครน
10,800
11
ปูน13ถุง
1,365
12
เหล็ก+ไม้อัด
2,820
13
ปูนสำเร็จซีแพค5คิว
10,349
14
เสาตอหม้อ5ต้น
1,600
15
แผ่นพื้นสำเร็จ112แผ่น
38,710
16
เหล็กDB16+RB6+RB9
24,205
17
ค่าแรงช่างปูน
53,500
18
ปูนสำเร็จซีแพค4คิว
8280
19
ทราย+เหมารถ
1800
20
ปูน7ถุง
735
21
ปูนสำเร็จซีแพค3คิว
6209
22
เหล็ก+ตะปู
256
23
ไม้แปร+ไม้ยูคา
1260
24
อิฐแดง1900ก้อน
2850
25
ปูน4ถุง
480
26
น้ำมันรถVIGOขนของ
1320
27
เหล็ก2หุน10เส้น
420
28
ปูนสำเร็จซีแพคเทพื้น8คิว
16559
29
น้ำมันรถ
860
30
ปูนสำเร็จซีแพคเทพื้น3คิว
6210
31
ปูนสำเร็จซีแพคเทเสา4คิว
8280
32
นั่งร้าน2ชุด
2700
33
ท่อซีเมนต์+ปูน
865
34
ปูนแดง3ถุง
380
35
น้ำมันรถ
910
36
สีทาเหล็ก+น้ำมันสน
6397
37
เหล็กทำโครงหลังคา
43220
38
น้ำมันรถ
900
39
แผ่นเหล็กหัวเสา12ต้น
1812
40
สีน้ำมันทาเหล็ก
1745
41
น้ำมันเครื่องปั่นไฟเบนซิน
700
42
น้ำมันรถVigoประสานงาน
400
43
น้ำมันเครื่องปั่นไฟดีเซล
500
44
พิมพ์ใบอนุโมทนาบัตร
3000
45
เหล็กฉากทำโครงหลังคา
19559
46
สีทาเหล็ก
682
47
เชือกไนล่อน
39
48
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
320
49
น้ำมันรถ
820
50
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
500
51
ปูนนอนซิ้ง2ถุง
538
52
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
1105
53
น้ำมันรถ
1000
54
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
820
55
เปิดบัญชีธนาคาร
1000
56
ค่าเช่ารถเครน
7525
57
เอกสารบอกบุญ
476
58
ตรายาง
470
59
ไม้ฝาเฌอร่า+เหล็ก
28490
60
ไม้เชิงชาย
6920
61
สีทาเหล็ก
1047
62
น้ำมัน
700
63
หน้าจั่ว2คู่
1400
64
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
820
65
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
480
66
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
420
67
ซองขาวเอกสารบอกบุญ
450
68
ค่าแรงช่างเชิงชายหน้าจั่ว
24768
69
เหล็กฉาก14เส้น
3990
70
เหล็กฉาก5เส้น
1425
71
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
600
72
สีทาเหล็ก
439
73
น้ำมัน
600
74
เหล็กกล่อง
4455
75
ลวดเชื่อมใบตัดเหล็ก
650
76
ค่าแรงช่างเหล็กหลังคา
33000
77
ค่าส่งซองบอกบุญ
393
78
ค่าส่งซองบอกบุญ
100
79
ตลับหมึกประทับซองบอกบุญ
55
80
เมทัลชีทมุงหลังคา
50530
81
สกรูครอบปั้นลมเมทัลชีท
6462
82
ครอบปั้นลม
693
83
ค่ารถบรรทุกขนส่งเมทัลชีท
6000
84
เครื่องพิมพ์เอกสาร์
2700
85
ซองขาวเอกสารบอกบุญ
485
86
แสตมป์ส่งอนุโมทนาบัตร
300
87
เหล็กฉาก
1360
88
ไม้ฝาสีไม้สัก
2810
89
ค่าแรงช่างเหล็กงวดที่2
30000
90
น้ำมัน
880
91
อิฐมอญแดง5000ก้อน
7500
92
ทราย4คิว
2,700
93
ไม้ฝาสักทอง6แผ่น
540
94
น้ำมัน
500
95
แผ่นปิดรอยต่อหลังคา
500
96
น้ำมัน
500
97
ชุดรางน้ำฝน
3965
98
น้ำมัน
760
99
ส่งเอกสารบอกบุญ
154
100
ช่องเก็บของใต้อาสนะ
22000
101
น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
500
102
ปูนไม้เฌอร่า
966
103
ไม้ดูร่ารางน้ำฝน
455
104
กระดาษสองรีม
230
105
ส่งอนุโมทนาบัตร
56
106
น้ำมัน
800
107
ค่าส่งโคมไฟ
200
108
ค่าแรงยกกระเบื้อง
400
109
น้ำมันรถซื้อวัสดุ
600
110
ไม้แบบ
1570
111
ปูนเสือ11ถุง
1050
112
เหล็ก2หุน
480
113
น้ำมันขนส่งช่องประตู
870
114
ตะปู
240
115
หิน5คิว
3515
116
ไม้แบบ20ชิ้น
2000
117
เหล็กข้ออ้อย4หุน
9970
118
บัวหัวเสา
3600
119
ทรายละเอียด6คิว
4200
120
กระเบื้องปูใต้อาสนะ40ตรม
6624
121
ช่างอาสนะเบิกล่วงหน้า
76000
122
น้ำมันขนส่งช่องประตูรอบ2
850
123
น้ำยาผสมปูนฉาบผนัง
3361
124
ยาแนวกระเบื้อง6ถุง
372
125
น้ำมันประสานงานไฟฟ้า
870
126
อิฐมอญ5000ก้อน
7500
127
เสาอิฐวงซีเมนต์
14730
128
อิฐมอญ1333ก้อน
2000
129
น้ำมันรถVIGOขนของ
1600
130
อุปกรณ์ประปา
180
131
อุปกรณ์ท่อประปา
368
132
ยาแนวกระเบื้อง20ถุง
1180
133
เครื่องสูบน้ำบาดาล
9017
134
ตาข่าย+ปูน20ถุง
2650
135
น้ำมันรถส่งบัวหัวเสา
830
136
เจาะน้ำบาดาลและอุปกรณ์
37,500
137
ทรายหยาบ
3200
138
ปูน20ถุง
1900
139 อุปกรณ์ประปา
272
140 อะครีลิคผสมปูนขัดมัน
592
141 อิฐมอญ1000ก้อน
1500
142 น้ำมันเครื่องสูบน้ำ
193
143 ฝาปิดท่อบาดาล
450
144 น้ำมัน
930
145 อะครีลิคผสมปูนขัดมัน
3296
146 ปูน20ถุง
2425
147 ส่งเอกสารบอกบุญ
97
ดูบิล
148 ปูน25ถุง
2250
ดูบิล
149 ทราย 5 คิว
3250
ดูบิล
150 ซองขาวเอกสารบอกบุญ
470
ดูบิล
151 ปูนยาแนวกระเบื้อง ขาว
300
ดูบิล
152 ไม้แบบยูคา 20 ท่อน
2000
ดูบิล
153 เหล็กทำอาสนะ
7500
ดูบิล
154 น้ำมัน ส่งบัวหัวเสา รอบ 2
940
ดูบิล
155 โถส้วม อ่างล้างหน้า
11520
ดูบิล
156 ส่งเอกสารบอกบุญ
122
ดูบิล
157 ปูนซีเพคเทอาสนะ6คิว
12418
ดูบิล
158 จมูกบันได คิ้ว สุขภัณฑ์
6780
ดูบิล
159 สีทาไม้เฌอร่า
579
ดูบิล
160 ประตูห้องน้ำ 6 ชุด
7500
ดูบิล
161 ข้องอ 4 นิ้ว 6 ตัว ทำท่อส้วม
462
ดูบิล
162 น้ำมันรถ + เครื่องปั่นไฟ
1970
ดูบิล
163 ปูน 25 ถุง
2625
ดูบิล
164 ปูนฉาบ
2500
ดูบิล
165 ปูนบัวเขียว
2250
ดูบิล
166 ทราย
3250
ดูบิล
167 ปูน
2430
ดูบิล
168 ค่าแรงทำฐาน ถังพักน้ำ
1200
ดูบิล
169 ค่าแรง วางระบบน้ำ
3000
ดูบิล
170 ปูน 25 ถุง
2250
ดูบิล
171 น้ำมันเครื่องปั่นไฟ
500
ดูบิล
172 อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา
20000
ดูบิล
173 ไม้บัว เชิงชายผนังศาลา
2520
ดูบิล
174 จมูกบันได
100
ดูบิล
175 เหล็ก หลังคาห้องน้ำ
2830
ดูบิล
176 ส่งเอกสารบอกบุญ
153
ดูบิล
177 ท่อ 1 ท่อน
380
ดูบิล
178 อ่างล้างหน้า
1845
ดูบิล
179 ตะขอแขวน+กาว
608
ดูบิล
180 อุปกรณ์ทำทรายล้าง
1600
ดูบิล
181 น้ำมัน
1280
ดูบิล
182 ปูน
2500
ดูบิล
183 หลังคา เมทัลชีท ห้องน้ำ
8853
ดูบิล
184 กระเบื้องห้องน้ำ
9128
ดูบิล
185 จระเข้ สกิมโค๊ท
1800
ดูบิล
186 น้ำมัน
930
ดูบิล
187 อุปกรณ์ห้องน้ำ
5918
ดูบิล
188 ไม้เชิงชายห้องน้ำ
1352
ดูบิล
189 หลอดไฟ ศาลา
600
ดูบิล
190 แบตเตอร์รี่ 2 ลูก
5600
ดูบิล
191 น้ำมัน
500
ดูบิล
192 เหล็กสามหุน
1500
ดูบิล
193 ข้องอห้องน้ำ
700
ดูบิล
194 ทราย หิน
3450
ดูบิล
195 ซองขาว กระดาษ
410
ดูบิล
196 อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ
4863
ดูบิล
197 น้ำมัน
930
ดูบิล
198 ปูน 15 ถุง
1275
ดูบิล
199 น้ำมัน
500
ดูบิล
200 ยาแนวห้องน้ำ
860
ดูบิล
201 ปูน 15 ถุง ฟองน้ำ
1325
ดูบิล
รวมรายจ่าย 964,799 บาท ( 14/10/60 )
.
รวมเบิกแล้ว 966,848 บาท
คงเหลือ (966,848 – 964,799 ) = 2,049

.

เชิญร่วมสร้าง ที่พักสงฆ์ พุทธศิลป์โอนปัจจัยร่วมทำบุญ เข้าบัญชี

อัพเดต ยอดบริจาค


รายชื่อผู้บริจาค
1. เปิดบัญชีใหม่ 1,000 บาท
2. คุณ สุชาติ โชคชัยนรากร  1,000 บาท
3. คุณ ทรงกลด ธรรมเดช  500 บาท
4. คุณ วรวิทย์ วัฒกวิกรานต์  500 บาท
5. คุณ พัชญ์ทิชา มีชัย (ขวัญใจ) 1,000 บาท
6. คุณ Tamakoreborn   300 บาท
7.คุณ วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ 1000 บาท
คุณ สุวรรณ ธีระวรพันธ์ 1000 บาท
คุณ ปราณี ใจอาจ 1000 บาท
คุณ นรรฆวี แสงกลับ 1000 บาท
คุณ เพ็ญโฉม พึ่งวิชา 500 บาท

8. คุณ พรพิมล พึ่งแย้ม 500 บาท
9. คุณ ……… 500 บาท
10. คุณ วรวรรณ กิจผาติ 1,000 บาท
11. คุณ ปริมาส ป้องเจริญ 500 บาท
12. คุณ กนกภรณ์ พิรวัฒนกุล 1,000 บาท
13. คุณ สุกฤษฎิ์ ชาญเรืองเดชา 500 บาท
14. คุณ แดง ซ้ง 1,200 บาท
15. คุณ รณิภา บุญสุขสะอาด 1,000 บาท
16. คุณ ศิริพร จันทร์ฤทธิ์ 500 บาท
17. คุณ นพพร-วัลลภา เชยพันธุ์ 1,000 บาท
18. คุณ พิกุล อุตรนคร 500 บาท
ครอบครัววิวัฒน์พาณิชย์ 300 บาท
คุณ ประภาศรี ภูวเสถียร 200 บาท

19. คุณ 100 บาท
20. คุณ 100 บาท
21. คุณ บุญณิสา บุญผล 1,000 บาท
คุณ ศุภชัย สุขเขตร์ 500 บาท

22. คุณ ………. 500 บาท
23. คุณ ………. 2,000 บาท
24. คุณ รวม 7,560 บาท จาก คณะคุณศิริพรรณ์ ทองเปราะ, คุณสุภา ศรีสุข, คุณสุภาภรณ์ เกื้อกูล, คุณบุญทรง วงเวียน, เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ร.พ.ปากท่อ ราชบุรี 6,760 บาท
คุณงามเนตร เจนโกศล 300 บาท
คุณณรงค์ฤทธิ์ คูณสวัสดิ์ (และครอบครัว) 100 บาท
คุณอารี จันใด 100 บาท
คุณชาลี ใจเหล็ก 100 บาท
กลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ.ปากท่อ ราชบุรี 200 บาท

25. คุณ ………. 200 บาท
26. คุณ ………. 100 บาท
27. คุณ อรณัญช์ อริยฤทธิ์ 1,000 บาท
28. คุณ วิวัธ ธรรมชัย 300 บาท
29. คุณ ………. 500 บาท
30. คุณ พ่อค้า ลูกค้า กาดหน้า มช 9,300 บาท
31. คุณ จำปาอิน จันทร์ติ๊บ 100 บาท
32. คุณ สุมิตรา เรืองชัยไพบูลย์  300 บาท
33. คุณ อภิธันย์ นิธิโชคชินฉัตร์  200 บาท
34. คุณ ………. 300 บาท
35. คุณ สมชัย ศรีมีส่วน – เพ็ญนภา ศรีมีส่วน 500 บาท
36. คุณ มงคล คำแท่น คุณสุดารัตน์ อรินเป็ง และคณะ (ชลบุรี) 6500 บาท
37. คณะครูนักเรียนโรงเรัยนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 6,953.25 บาท
38. คุณ ลักษณารี ทับประสูติ 1,500 บาท
คุณ ญาดา กาป้อง 600 บาท

39. คุณ วราภรณ์ หาญวิทยานุกูล 1,000 บาท
40. คุณ ………. 300 บาท
41. คุณ ร้อยโท วีระ มะอะอุ 1,000 บาท
42. คุณ วีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม 1,000 บาท
43. อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี 10,000 บาท
คุณ นิตยา บุษราประภากูล 5,000 บาท
คุณ รศ. อรุณรัศมี บุนนาค 3,000 บาท

44. คุณ ร้อยโท วีระ มะอะอุ 11,000บาท
45. คุณ ………. 1 บาท
46. คุณ นพดล แม้นเจริญ 5,000 บาท
47. คุณ อุไร ตั้งอุดมมงคล 2,000 บาท
48. คุณ ………. 1 บาท
49. คุณ กนกวรรณ พิมพ์กันหา 500 บาท
50. คุณ ธมนวรรณ สุดใจ และครอบครัว 1,000 บาท
51. คุณ ………. 1 บาท
52. คุณ ………. 1 บาท
53. คุณ ………. 1 บาท
54. พญ. อรพรรณ เมฆสุภะ 1,000 บาท
55. อ. นิตยา ปรีชายุทธ 20,000 บาท
56. คุณ ………. 1 บาท
57. คุณ ………. 1 บาท
58. คุณ ………. 1 บาท
59. คุณ ………. 1 บาท
60. คุณ นรีพัฒน์ อัญรัตน์พิชากร 1,000 บาท
61. คุณ เติมศักดิ์ กาญจนสุนทร 200 บาท
62. คุณ ………. 1 บาท
63. คุณ ………. 1 บาท
64. คุณ ………. 1 บาท
65. คุณ ………. 1 บาท
66. คุณ ………. 1 บาท
67. คุณ ………. 1 บาท
68. คุณ ………. 1 บาท
69. ดร. โรศะนี ชัยพันธ์ 3,000 บาท
70. คุณ ………. 1 บาท
71. โอนผิด แก้ไขในรายการที่ 73
72. คุณ กนกศักดิ์ ลอยเลิศ และคณะ 11,901 บาท
73. แก้ไขรายการที่ 71
74. คุณ ………. 1 บาท
75. คุณ ………. 1 บาท
76. คณะ รพ. ปากท่อ 3,100 บาท
คุณปุ้ย ทองย้อย,พญ.ปิยารัตน์ ทองย้อย และ ด.ญ.กอขวัญ ทองย้อย 1,000 บาท
คุณเมธี ทองย้อย 100 บาท
คุณพรทิพย์ ศาราวมย์ 100 บาท
สุมาลี เวศยาสิรินทร์ 100 บาท
กุลวัชร เดชะดำรงพาณิชย์ 100 บาท
บัวพัน สุขจันทร์ 100 บาท
คุณธนภัทร เผดิมรอด 500 บาท
คุณรำไพ ยารวง 1,100

77. คุณ ………. 1 บาท
78. คุณ ………. 1 บาท
79. คุณ ………. 1 บาท
80. คุณ ………. 1 บาท
81. คุณ ………. 1 บาท
82. คุณ ………. 1 บาท
83. คุณ ………. 1 บาท
84. คุณ ………. 1 บาท
85. คุณ ………. 1 บาท
86. คุณ ………. 1 บาท
87. คุณ ………. 1 บาท
88. คุณ ………. 1 บาท
89. คุณ ยงยุทธ เจนปัญญากุล 1,000 บาท
90. คุณ ………. 1 บาท
91. คุณ ………. 1 บาท
92. คุณ ………. 1 บาท
93. คุณ ยุพดี และครอบครัว 3,000 บาท
94. คุณ ………. 1 บาท
95. อาจารย์ สมพร ปัญญาธร 2,000 บาท
96. คุณ ปิยธมฺโม 1,000 บาท
97. คณะศรัทธา วัดธาตุทอง กทม 1,300 บาท
98. แม่ชี แจ่มใส เปื่ยมคล้า 500 บาท
99. อาจารย์ ปราโมช น้อยวัฒน์ 300 บาท
100. คุณ ………. 1 บาท
101. คุณ ………. 1 บาท
102. คุณ ………. 1 บาท
103. คุณ ………. 1 บาท
104. คุณ ………. 1 บาท
105. คุณ ………. 1 บาท
106. คุณ วิชัย สินพิเชธกร 200,000 บาท
107. คุณ ………. 1 บาท
108. คุณ ………. 1 บาท
109. คุณ ………. 1 บาท
110. คุณ ………. 1 บาท
111. คุณ ………. 1 บาท
112. คุณ ………. 1 บาท
113. คุณ ………. 1 บาท
114. คุณ ………. 1 บาท
115. คุณ ………. 1 บาท
116. คุณ ………. 1 บาท
117. คุณ สราวุธ ไชยนิน 500 บาท
118. คุณ อุไร หาญวิทยานุกูล 2,000 บาท
119. คุณ อรณัญช์ อริยฤทธิ์ 1,500 บาท
120. คุณ ………. 1 บาท
121. ร.ต. ทรัพย์ เนนเลิศ 160 บาท
คุณ พงษ์พิทักษ์ ราชมะโฮง 240 บาท

122. คุณ ………. 1 บาท
123. คุณ ………. 1 บาท
124. คุณ ………. 1 บาท
125. คุณ ………. 1 บาท
126. คุณ ชนัฐพร ไทยชัยยนต์ และเพื่อน ๆ มช. 1,555 บาท
127. คุณ ………. 1 บาท
128. คุณ ………. 1 บาท
129. คุณ ………. 1 บาท
130. คุณ ………. 1 บาท
131. คุณ ………. 1 บาท
132. คุณ ………. 1 บาท
133. คุณ ………. 1 บาท
134. คุณ ………. 1 บาท
135. คุณ ………. 1 บาท
136. คณะโรงพยาบาลปากท่อ ราชบุรี 11,710 บาท
136.1 คณะคุณสุภาภรณ์ เกื้อกูล, อสม.ปากท่อ, ผู้รับบริการ รพ.ปากท่อ(แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลินิกพิเศษ) และญาติผู้รับบริการ 2,290 บาท
136.2 ผู้รับบริการงานทันตกรรม รพ.ปากท่อ 350 บาท
136.3 ท่าน สุรชัย สุรชโย 1,500 บาท
136.4 คุณพิมลรัตน์ ตรีรัตนกิตติกุล 500 บาท
136.5 คณะครูและนักเรียน รร.ปากท่อพิทยาคม 3,000 บาท
136.6 คุณกาณชาญ รังสีวรรธนะ 300 บาท
136.7 คุณธนู แสงอุทัย 200 บาท
136.8 คุณนิมิตร นาคานุสรณ์ 770 บาท
136.9 ทพญ.เพียงเพ็ญ สุขุตมตันติ 1,000 บาท
136.10 คุณชัชวาล คุณประภาพร วงศ์ชูเพชรชาติ 200 บาท
136.11 คุณอรุณรัตน์ จิตต์คงไทย 100 บาท
136.12 คุณภูวดี คุณณัษฐพงศ์ เอกวานิช 100 บาท
136.13 คุณฑีฆะสิริ คุณชัยภูมิ จิตต์คงไทย และครอบครัว 100 บาท
136.14 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท
136.15 ผู้เข้าร่วมประชุมชมรมเทคนิคการแพทย์ สป. ประจำปี 2560 จ.เชียงราย 300 บาท

137. คุณ ………. 1 บาท
138. คุณ ภาคชาครีย์ จิณณ์เศรษโฐ + น.ส.ดาราณี ทองอินทร์ 300 บาท
139. คุณ ………. 1 บาท
140. คุณ ………. 1 บาท
141. คุณ ………. 1 บาท
142. คุณ สุภาพร แก้วจุลศรี 1,000 บาท
คุณ นิลุบล เหมรัตนธร 500 บาท
คุณ ปริมาส ป้องเจริญ 500 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,300 บาท

143. คุณ สุชาติ ป้องเจริญ 1,000 บาท
คุณ ธัญณีย์ ตันติธนันต์กุล 1,000 บาท

144. คุณ ………. 1 บาท
145. คุณ ………. 1 บาท
146. คุณ ………. 1 บาท
147. คุณ ………. 1 บาท
148. คุณ ………. 1 บาท
149. คุณ ………. 1 บาท
150. คุณ ………. 1 บาท
151. คุณ ………. 1 บาท
152. คุณ ………. 1 บาท
153. คุณ ………. 1 บาท
154. คุณ ………. 1 บาท
155. คุณ ………. 1 บาท
156. คุณ ………. 1 บาท
157. คุณ ………. 1 บาท
158. คุณ ………. 1 บาท
159. คุณ ………. 500 บาท
160. คุณ ………. 1 บาท
161. คุณ อรรถพล + จุฑามาศ พรินทรากุล 3,000 บาท
คุณ ยายคำมูล กองศรี 500 บาท
คุณ ร้อยตำรวจตรี บัญชา + คุณ ครูอุไร จันทร์วังโป่ง 500 บาท

162. คุณ ………. 1 บาท
163. คุณ ………. 1 บาท
164. คุณ ………. 1 บาท
165. คุณ อัมพร สีสุกดี 1,000 บาท
คุณ ฐิตินันท์ ภูวพานิช 40 บาท
คุณ ณัฐิยา เฉลิมนววงศ์ 500 บาท
คุณ มัลลิกา สิงห์ลอ 500 บาท
คุณ สุภา ศรีสุข และครอบครัว 1,000 บาท
คุณ มัตติกา ดาสา 100 บาท
คุณ มณฑา – คุณ ภาณี คูสุวรรณ์ 1,000 บาท
ครูสมาธิรุ่น 36 (สาขา 65) 600 บาท
คณะคุณสุภา ศรีสุข ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากท่อ 380 บาท

166. คุณ ………. 1 บาท
167. คุณ ………. 1 บาท
168. คุณ ………. 150 บาท
169. คุณ ………. 240 บาท
170. คุณ ………. 1 บาท
171. คุณ แสงทอง มะโนวงษ์ 100 บาท
172. คุณ อรพิน รักพงษ์ 100 บาท
173. คุณ ทับทิม – สุรินทร์ อินทเลา 100 บาท
174. คุณ ป้าปุ๋ย 20 บาท
175. คุณ ป้าพร 20 บาท
176. คุณ สุพัตรา ทาวรรณะ 20 บาท
177. คุณ เนตรมณี กันแสงแก้ว 2,764 บาท
คุณ ตวงพร กิติพฤฒิพันธ์ุ 1,000 บาท

178. คุณ นันทิยา โถดี 300 บาท
179. คุณ ………. 1 บาท
180. คุณ หอม กาดเชิงดอย 50 บาท
181. คุณ ………. 1 บาท
182. คุณ ………. 1 บาท
183. คุณ ณัฐวุฒิ สารีอินทร์ และคณะ 1,420 บาท
184. คุณ ฉัตรชัย ฉัตรตันใจ ละคณะ 6,218 บาท
185. คุณ วันชัย พงษ์สานต์คีรี และครอบครัว 1,040 บาท
186. คุณ พิสิษฐ์ ทรงชัยอิตรานนท์ และครอบครัว 1,000 บาท
187. คุณ Mee Vang 61 บาท
188. คุณ ………. 1 บาท
189. คุณ ………. 1,000 บาท
รายการเบิก 
-1. วันที่ 10/08/17 เบิก 20,000 บาท
-2. วันที่ 11/08/17 เบิก 10,000 บาท
-3. วันที่ 12/08/17 เบิก 20,000 บาท
-4. วันที่ 17/08/17 เบิก 30,000 บาท
-5. วันที่ 21/08/17 เบิก 20,000 บาท
-6. วันที่ 24/08/17 เบิก 45,000 บาท
-7. วันที่ 29/08/17 เบิก 30,000 บาท
-8. วันที่ 4/09/17 เบิก 30,000 บาท
-9. วันที่ 5/09/17 เบิก 20,000 บาท
-10. วันที่ 6/09/17 เบิก 30,000 บาท
-11. วันที่ 13/09/17 เบิก 20,000 บาท
-12. วันที่ 22/09/17 เบิก 30,000 บาท
-13. วันที่ 2/10/17 เบิก 30,000 บาท
-14. วันที่ 10/10/17 เบิก 30,000 บาท
-15. วันที่ 18/10/17 เบิก 20,000 บาท
-16. วันที่ 19/10/17 เบิก 11,269 บาท
รวมเงินบริจาค 396,269 บาท

เบิกแล้ว 396,269 บาท

บัญชี คงเหลือ 0 บาท บาท

***  บัญชีรายจ่าย  ***

แนวทางการศึกษาพระไตรปิฎก

dvdfree
* พระไตรปิฎก DVD MP3 คลิกที่นี่ *

1. เริ่มต้นด้วยการศึกษา พระไตรปิฎก ฉบับ สำหรับประชาชน
เพื่อให้เห็นภาพรวม โครงสร้าง เนื้อหาโดยสรุป
ดาวน์โหลด E-Book ได้ที่ http://pratripitaka.com/e-book/
แนะนำให้ไปซื้อเป็น เล่มหนังสือ จะอ่านสะดวกกว่า
เล่มใหญ่ ปกแข็ง 820 หน้า ประมาณ 500 บาท
ตามร้านหนังสือธรรมะทั่วไป
2. เมื่อรู้โครงสร้าง ว่าพระไตรปิฎก 45 เล่ม
แต่ละเล่ม มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร เลือกเล่มที่สนใจศึกษา
โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาตามลำดับเล่ม
ฟังจาก พระไตรปิฎก MP3 ซึ่งแต่ละไฟล์จะ บอกว่า
เล่มเท่าไหร่ จากหน้าไหน ถึงหน้าไหน
สารบัญ พระไตรปิฎก ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดที่  http://pratripitaka.com/files/content.rar
3. อ่านเนื้อหา ประกอบการฟัง จากโปรแกรม E-Tipitaka
ดาวน์โหลดได้ที่ http://pratripitaka.com/etipitaka/
เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว เลือกฉบับ มหาจุฬา ฯ
อ่าน และฟัง เทียบเคียงกับไฟล์ MP3
4. พระไตรปิฎก เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมาก จำเป็นที่จะต้อง
อ่านอรรถกถา ( คำอธิบายพุทธพจน์ ) ประกอบด้วย
หาอ่านได้ในโปรแกรม E-Tipitaka เลือกฉบับ มหามกุฏ ฯ
Read more »

โครงการ 1 บาท เรียนพระไตรปิฎก 1 คน

พระไตรปิฎก ดอทคอม มีค่าใช้จ่ายให้ Facebook
เป็นค่าประชาสัมพันธ์ให้คนมาสมัครเรียนพระไตรปิฎก
จ่าย 1 บาท Facebook จะเชิญชวนให้คนที่สนใจ
มากด Like Page พระไตรปิฎก ดอทคอม 1 คน

ผู้ที่กด Like เพจแล้ว จะได้รับบทเรียนพระไตรปิฎก
ไปศึกษา วันละ 4 เวลา คือ เช้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน
ด้วยวิธีนี้ 1 บาท ช่วยคน 1 คนให้ได้เรียนพระไตรปิฎก
พระพุทธศาสนาจะยังตั้งอยู่สิ้นกาลนาน ไม่เสื่อมไป
ตราบใดที่ชาวพุทธยังมีการศึกษาพระไตรปิฎก
Read more »

Pages:123»