พระไตรปิฎก ฉบับ DVD MP3

dvdfree
พระไตรปิฎกชุดนี้ มีอะไร ?
DVD MP3 จำนวน 7 แผ่น เสียงอ่านพระไตรปิฎก มหาจุฬาฯ
ครบทุกเล่ม รวม 45 เล่ม  จาก 25,000+ หน้าหนังสือ
MP3 ความยาว 972 ชั่วโมง * ฟังตัวอย่าง คลิกที่นี่ *
พระไตรปิฎกชุดนี้ เหมาะแก่ใคร ?
เหมาะแก่ชาวพุทธทุกคน ที่ต้องการรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นคำสอนของแท้ ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา
หากไม่สะดวกที่จะศึกษาเอง แนะนำให้เอาไปถวายวัด
การถวายพระไตรปิฎก เป็นธรรมทานที่เลิศที่สุด
พระไตรปิฎกชุดนี้ แจกเป็นธรรมทาน
ร่วมทำบุญ ตามศรัทธา จะได้รับพระไตรปิฎก 1 ชุด
ขั้นตอน
1. ทำบุญเข้ากองทุน พระไตรปิฎก ดอทคอม (ตามศรัทธา)
โอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงเทพ 
ชื่อบัญชี พระไตรปิฎก ดอทคอม  เลขที่บัญชี 4860520404
2. โอนแล้ว แจ้งที่อยู่มาที่ ข้อความ FB : พระไตรปิฎก ดอทคอม
pratripitaka@gmail.com  หรือ  Line ID : pratripitaka.com
3. เราจะส่ง พระไตรปิฎก MP3 ให้ท่าน ด้วย EMS ด่วนพิเศษ

*** สถานะ : มีของพร้อมจัดส่งทันที ***

ติดตามสถานะ EMS ได้ที่  http://track.thailandpost.co.th

ภาพก่อสร้าง ศาลาธรรม

22 มีนาคม 2560 เตรียมพื้นที่

23 มีนาคม 2560 ตั้งเสาเอก

28 มีนาคม 2560 ขุดหลุม

4 เมษายน 2560 เทฐานราก

19 เมษายน 2560 สานคาน

21 เมษายน 2560 เทคาน

25 เมษายน 2560 ก่ออิฐ เสริมคาน

26 เมษายน 2560 วางแผ่นพื้นสำเร็จ

27 เมษายน 2560 เตรียมเทพื้น

2 พฤษภาคม 2560 เทพื้น

6 พฤษภาคม 2560 ตั้งเสา

5 มิถุนายน 2560 ช่างเหล็ก ทำโครงเหล็กหลังคา

17 มิถุนายน 2560 โครงเหล็กหลังคา

21 มิถุนายน 2560 รถเครนยกโครงเหล็กหลังคา

29 มิถุนายน 2560 ทำโครงเหล็กเสร็จ

30 มิถุนายน 2560 ทำเชิงชาย + หน้าจั่ว

14 กรกฎาคม 2560 มุงหลังคา

22 ตุลาคม 2560 ถวายศาลาแด่สงฆ์

ศาลาธรรม

ยอดเงินบริจาคสร้าง ศาลาธรรม รวม 601,848 บาท
เบิกซื้อวัสดุแล้ว 601,848 บาท << คลิกดู บัญชีรายจ่าย >>
บัญชี คงเหลือ 0 บาท

ลำดับภาพ ความคืบหน้า งานก่อสร้าง << คลิกดูรูป >>
1 ครอบครัว ธัมมรักษ์ 1,001 บาท
2 คุณ นุช วุฒิอนุสรณ์ 1,000 บาท
3 คุณ ………. 60 บาท
4 คุณ ………. 600 บาท
5 คุณ สุทธิธรรม ทุ่งมีผล 10,000 บาท
6 คุณ จุนธนี วีรเจตบดีธัช 1,500 บาท
7 คุณ ………. 1,000 บาท
8 คุณ ………. 100 บาท
9 คุณ สุมนี-คุณสุนทร โภคาชัยพัฒน์ 100,000 บาท
10 คุณ วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 20,000 บาท
11 คุณ อมรรัศมิ์ ภาคสุวรรณ 10,000 บาท
12 คุณหมอสุภาพ-สุจิตรา-บุษบา-สิทธิ์ สาธรสุเมธี 10,000 บาท
13 คุณ เสถียรพร กิตติรุ่งเรืองชัย และครอบครัว 399 บาท
14 คุณ วิจักร – ศุภนุช คำบรรลือ 2,000 บาท
15 คุณ ชนาธิป คล้อยสวาท 500 บาท
16 คุณ จิราพร เปรมโยธิน 3,000 บาท
17 คุณ ณัฐวุฒิ ใจบุญ 500 บาท
18 คุณ ชาริณี วิวัฒน์พาณิชย์ 500 บาท
19 คุณ นิเคล ศรีนิวาสัน 10,000 บาท
20 ครอบครัวปั้นวงศ์สกุล 5,000 บาท
21 คุณ จตุพร ธโนปจัย 80 บาท
22 คุณ พัชราภรณ์ อุปสรรค์ 500 บาท
23 คุณ สุวิทย์ – สุมิตรา ปิ่นทองคำ 1,000 บาท
24 คุณ ………. 200 บาท
25 คุณ ………. 1,000 บาท
26 คุณ จีรวิทย์ จักนิสสัย 500 บาท
27 คุณ ………. 300 บาท
28 คุณ ………. 1,000 บาท
29 คุณ สิทธิชัย พิมเกิด + คุณกัลปนา เตาแก้ว 5,000 บาท
30 คุณ ชุลีพร ก้ามสันเทียะ 2,000 บาท
31 นักศึกษาอภิธรรม เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 8,120 บาท
32 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสา 16,370 บาท < ดูรายชื่อ >
33 คุณ จิรพร ลัคนาภิเศรษฐ์ และครอบครัว 11,000 บาท
34 คุณ มิ่งกมล จีนะ และครอบครัว 1,000 บาท
35 คุณ ณัฏฐ์ภัทร์ รัตนากรไพบูลย์ และครอบครัว 500 บาท
36 คุณ … 50+100+20+100+99+50+30+200+50 = 699 บาท
37 คุณ Kannikar Wongchindawest 2,000 บาท
38 คุณ Amarin Kruithong 1,000 บาท
39 คุณ อิสรีย์ พิสุทธิโยธิน 1,000 บาท
40 คุณ ………. 5+50+100+109+300 = 564 บาท
41 คุณ ผศ. สมพร กิ่วแก้ว 5,000 บาท
42 ครอบครัว ปั้นวงศ์สกุล 20,000 บาท
43 คุณ Piyada Nantathong 300 บาท
44 คุณ Sawitri Taan 500 บาท
45 คุณ ปานัสดา ดีดพิณ 200 บาท
46 คุณ ………. 100 บาท
47 คุณ ณภัค แก้วจุลศรี 10,000 บาท
48 คุณ เพื่อนร่วมงาน กรมวิชาการเกษตร 660 บาท
49 คุณ พนาพร พรมวงษ์ 194 บาท
50 คุณ บุญทรง วงเวียน 10,000 บาท
51 คณะศรัทธาบ้านสันปูเลย ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 925 บาท
52 คุณอา เซียน บ้านฝั่งหมิ่น 300 บาท
54 คุณ แม่ชี ธิญาดา นามมูลเพ็ง 5,000 บาท
55 คุณ หลานไหม 361 บาท
56 คุณ ทัศน์ชนิกานต์ ประวัติวงษ์ 1,000 บาท
57 คุณ สุเมธ รัตนใจบุญ 500 บาท
58 คุณ มัทนิน บุตรจันทร์ 500 บาท
59 คุณ ธนพล บุญปลูก 1,000 บาท
60 คุณ ………. 200 บาท
61 คุณ ………. 1,000 บาท
62 คุณ นิรันดร โถทองคำ 500 บาท
63 คุณ ………. 109 บาท
64 คุณ แม่ชีธรัสพร พุฒภิบูรณ์+แม่ชีกฤตพร กิ่งแก้ว 2,000 บาท
65 คุณ มนาทิตย์ ศิริวิมุตรธรรม 400 บาท
66 คุณ จุนธนี วีรเจตบดีธัช 2,000 บาท
67 คุณ เปรม แซ่เจี้ยง 300 บาท
68 คุณ Saowaluck Damrongkulkamjorn 500 บาท
69 คุณ ณัฐชนน อุปสรรค์+โชติกา รัตนาภรณ์นุกุล 1,000 บาท
70 คุณ อมรรัตน์ และ อณุกูล เมินเมือง 1,000 บาท
71 คุณ Thanin Chaturawit 1,000 บาท
72 คุณ วราพร จงจิรัฐิติกาล 500 บาท
73 คุณ Saon Nam 3,000 บาท
74 ครอบครัว จ.ส.อ. เจตน์จันทร์-ส.ต.อ. รุ่งทิวา รู้ทวีผล 2,000 บาท
75 ครอบครัว ดต.สมพร-สุพัตรา คำนนท์ 2,000 บาท
76 ครอบครัว พ่อสมบูรณ์ บุญปก+พ่อมนัส สิทธิมงคล 2,000 บาท
77 คุณ ไส สีพา + คุณ ธนวรรณ หวังดี 2,000 บาท
78 ผญ. อดุลย์ + คุณ สายฝน ก้อนทรัพย์ 2,000 บาท
79 คุณ สังวาลย์ หาสียา 2,000 บาท
80 คุณ นิตยา หาสียา 2,000 บาท
81 คุณ ทิตาวีต์ หาสียา 2,000 บาท
82 คุณ วาสนา หาสียา 2,000 บาท
83 คุณ ดารุณี สีพา 2,000 บาท
84 คุณ วิทวัส สีพา 2,000 บาท
85 คุณ รำนงศ์ สีพา 2,000 บาท
86 คุณ ปัทมา-Volodymyr Yaskulka และครอบครัว 3,323 บาท
87 คุณ พูลสุข อ้อพูล 3,323 บาท
88 ร้านรองเท้าโซวเจริญ คุณ ยศ แซ่โซว และครอบครัว 500 บาท
89 คุณ สุมาลย์ สุริยา 1,000 บาท
91 คุณ วรี เกื้อวงศ์ 1,000 บาท
92 …… 200 บาท
93 คุณ รัชนี ชูพินิจ 1,000 บาท
94 …… 1,000 บาท
95 คุณ นพชัย วีระมาน 60,000 บาท
96 คุณ สุภัชชา สุสุขสินธ์ 6,000 บาท
97 คุณ สุมนี โภคาชัยพัฒน์ 15,000 บาท
98 อุทิศกุศลให้ คุณ โกวิทย์ บรรทมสินธุ์ 10,000 บาท
99 คุณ จิดาภา-กฤษณะ-ธเนศ บรรทมสินธุ์ 1,000 บาท
100 คุณ วนิดา กาญจนกิ่งแก้ว 1,000 บาท
101 คุณ อรุณวรรณ สพันธุพงษ์ 2,000 บาท
102 คุณ อำนาจ สพันธุพงษ์ 3,000 บาท
103 …… 100 บาท
104 คุณ SIRIMONT SINGTANGKAMOL 1,000 บาท
105 คุณ ธนวัตร วรศักย์ดินันตร์ ( แอมป์ ) 1,000 บาท
106 คุณ ชนิดา จงจิรัฐิติกาล และคณะ 4,500 บาท
107 คุณ ธนากฤษฏิ์ สุทาชัย (ท๊อป) และคณะ 700 บาท
108 คุณ สุวรรณา สัตยาเลิศธรรม 1,000 บาท
109 คุณ อัคคภูมิ ศาสนานันทน์ 1,000 บาท
110 คุณ มานิดา ศรีรัตต์ 1,000 บาท
111 คุณ ภาสวรรณ วัฒนสิน 1,000 บาท
112 คุณ เขมิกา เอกธาดานนท์ 1,000 บาท
113 คุณ สุณี กุลตระวุฒิ 1,000 บาท
114 คุณ พิชัย ธรรมจามร 1,000 บาท
115 คุณ ภาวรีย์ ทรัสติยา 500 บาท
116 คุณ นุจรี วศินะเมฆินทร์ 500 บาท
117 คุณ ชลิตา เฟื่องอารมณ์ 1,000 บาท
118 คุณ ธัชช เฟื่องอารมณ์ 1,000 บาท
119 คุณ ญาภรณ์ เฟืองอารมณ์ 1,000 บาท
120 คุณ …… 100 บาท
121 คุณ สปันนา วรงค์พรกุล (ปุ้ม) 3,000 บาท
122 คุณ พีณา จันทะแก้ว และครอบครัว 500 บาท
123. ม ร.ว. อมรรัตน์ กฤดากร 10,000 บาท
124. ม.ล.จินตนาการ รุจวิชัย 10,000 บาท
125. ม.ล.อนุตรจิตต์ เกษมศรี 10,000 บาท
126. คุณ รัตนา รัตนพล 5,000 บาท
127. คุณ วริศรา รัตพล 5,000 บาท
128. คุณ สุภรา อติชาตการ 5,000 บาท
129. คุณ จริยา อติชาตการ 1,500 บาท
130. คุณ อุทัย อติชาตการ 1,000 บาท
131. คุณ วิเชียร+นฤดี+ชญาภรณ์ อติชาตการ 1,000 บาท
132. คุณ ทิพวรรณ จุลโอภาส 500 บาท
133. คุณ เชาวลิต นิตยะ และ เมตตา วิชัยพฤกษ์ 1,000 บาท
134. คุณ ปัทมาวรรณ แซ่ม้า+คุณ รัตนพรรณ ภาพย์วิวัฒน์ 200 บาท
135. อ.สายฝน สฤษดิกุล+คณะน.ศ.พยาบาล วพบ.เชียงใหม่ 5,000 บาท
136. คุณ Perada Limloetmongkol 100 บาท
137. ครอบครัว พัชราภรณ์ อุปสรรค์ 3,000 บาท
138. คุณ ตุลยา พัทโร และครอบครัว 200 บาท
139. คุณ จุลเทพ ศุภทวีวุฒิ 2,000 บาท
140. คุณ รัตนา แสงพุ่ม ,เอกภพ คนเฉลียว 500 บาท
141. คุณ มาลัย ศุภกรโอฬารกุล 500 บาท
142. คุณ สุดา สิงหราไชย 300 บาท
143. คุณ พัฒชนี สระแก้ว 500 บาท
144. คุณ อัมพา วงศ์ทองศรี 200 บาท
145. คุณ อุบล จำรูญรัตน์ 1,000 บาท
146. คุณ วิชชนา จำรูญรัตน์ 5,000 บาท
147. คุณ อรอุมา แก้วทองดี 300 บาท
148. คุณ ภคพร นกเล็ก 200 บาท
149. คุณ แน่งน้อย งามพรสุขสวัสดิ์ 1,300 บาท
150. คุณ พรพิมล-สมพงศ์ ทุ่งมีผล 200 บาท
151. คุณ ชุติกาญจน์ บุรินทรวรวิทย์ และครอบครัว 900 บาท
152. คุณ เนาวนุช ไตรนรพงศ์ 500 บาท
153. คุณ วิภา พัฒนวณิชชกุล 500 บาท
154. คุณ ลัดดาวัลย์ ศรีงามผ่อง 1,100 บาท
155. คุณ พรทิพย์ โพธิ์จันทจินดา 2,000 บาท
156. คุณ โกวิทย์ บรรทมสินธุ์ 3,000 บาท
157. คุณ จินตนา พรคุณพระ 7,000 บาท
158. คุณ ปรางแก้ว ไตรโลหกะ 3,000 บาท
159. คุณ ปรเมษฐ กัปตพล คุณ ทรงพล กัปตพล
และ คุณ จุฑามาศ วงศ์อรินทร์ 3,000 บาท

160. คุณ ……… 300 บาท
161. คุณ ดอกเบี้ยเงินฝาก 276 บาท
162. คุณ กาญจน์ณัฏฐา เดชาธิการวัฒนากิจ 1,000 บาท
163. คุณ อภิเชษฐ์ สำพล 309 บาท
164. คุณ สังวาลย์ หาสียา 10,000 บาท
165. คุณ นิตยา หาสียา 17,000 บาท
166. คุณ ทิตาวีร์ หาสียา 10,000 บาท
167. คุณ วาสนา หาสียา 17,000 บาท
168. คุณ น้อย หาสียา 3,230 บาท
169. คุณ สุวรินทร์ ใจแก้ว 1,000 บาท
170. คุณ สมบัติ คุณ สุวรัตน์ ดช.ศิระ กิติกร 1,000 บาท
171. คุณ ลินดา กุมาละ 200 บาท
172. คุณ สัตติยรัตน์ (ปัญญาดี) ฮอร์ 1,000 บาท
173. คุณ รุ่งนภา สืบพรหม 500 บาท
174. คุณ รุ่งนภา แสงคำ 1,000 บาท
175. คุณ สายัณห์ พวงเข็มแดง 1,000 บาท
176. คุณ นันทิภัคค์ ทวีชาติ 600 บาท
177. คุณ สมหญิง ยับวะราช 400 บาท
178. คุณ ทับทิม ยับวะราช 400 บาท
179. คุณ แคทรียา เทศนอก 400 บาท
180. คุณ พงษ์พันธ์ เสาวพุทธสุเวช 3,000 บาท
181. คุณ ……… 1,800 บาท
182. คุณ รัชนี ชูพินิจ 2,000 บาท
183. คุณ เสถียรพร กิตติรุ่งเรืองชัย 419 บาท
184. คุณ ……… 100 บาท
185. คุณ ……… 625 บาท
หมายเหตุ : คุณ ……… คือ รอแจ้งรายชื่อเข้ามา
…………………………………………..
ขอเชิญร่วมสร้าง ศาลาธรรม 🚩🚩🚩
ที่พักสงฆ์ พุทธศิลป์ จ.น่าน โดย ชมรมศิษย์เก่าพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นที่ศึกษา พระไตรปิฎก และปฏิบัติธรรม ขณะนี้ กำลังเริ่มก่อสร้าง ศาลาธรรม
เพื่อใช้เป็นห้องเรียน พระธรรมวินัย และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ขอเชิญ ร่วมบริจาคสร้าง ศาลาธรรม ได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ชินกร ธัมมรักษ์
เลขที่บัญชี 2524534746
หากโอนมาแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ในโพสนี้หรือ inbox ครับ

ศาลาธรรม สวนพุทธศิลป์


ศาลาธรรม สวนพุทธศิลป์ จ. น่าน
ภาพก่อสร้าง
บัญชีรายรับ ศาลาธรรม
รายชื่อผู้บริจาค
บัญชีรายรับ สวนพุทธศิลป์
รายชื่อผู้บริจาค
รวมรายชื่อผู้บริจาคทั้งสองบัญชี
บัญชีรายจ่าย
รวมบิล หลักฐานการจ่ายเงิน

สรุป รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,020,000 บาท
1. ศาลาธรรม 160 ตรม.  750,000 บาท
2. ห้องน้ำ 6 ห้อง 150,000 บาท
3. ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 60,000 บาท
4. ระบบน้ำบาดาล 60,000 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ศาลาธรรม สวนพุทธศิลป์


ศาลาธรรม สวนพุทธศิลป์ จ. น่าน
ภาพก่อสร้าง
บัญชีรายรับ ศาลาธรรม
รายชื่อผู้บริจาค
บัญชีรายรับ สวนพุทธศิลป์
รายชื่อผู้บริจาค
รวมรายชื่อผู้บริจาคทั้งสองบัญชี
บัญชีรายจ่าย
รวมบิล หลักฐานการจ่ายเงิน

สรุป รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,020,000 บาท
1. ศาลาธรรม 160 ตรม. 750,000 บาท
2. ห้องน้ำ 6 ห้อง 150,000 บาท
3. ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 60,000 บาท
4. ระบบน้ำบาดาล 60,000 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ศาลาธรรม สวนพุทธศิลป์


ศาลาธรรม สวนพุทธศิลป์ จ. น่าน
ภาพก่อสร้าง
บัญชีรายรับ ศาลาธรรม
รายชื่อผู้บริจาค
บัญชีรายรับ สวนพุทธศิลป์
รายชื่อผู้บริจาค
รวมรายชื่อผู้บริจาคทั้งสองบัญชี
บัญชีรายจ่าย
รวมบิล หลักฐานการจ่ายเงิน

สรุป รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,020,000 บาท
1. ศาลาธรรม 160 ตรม. 750,000 บาท
2. ห้องน้ำ 6 ห้อง 150,000 บาท
3. ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 60,000 บาท
4. ระบบน้ำบาดาล 60,000 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560

แนวทางการศึกษาพระไตรปิฎก

dvdfree
* พระไตรปิฎก DVD MP3 คลิกที่นี่ *

1. เริ่มต้นด้วยการศึกษา พระไตรปิฎก ฉบับ สำหรับประชาชน
เพื่อให้เห็นภาพรวม โครงสร้าง เนื้อหาโดยสรุป
ดาวน์โหลด E-Book ได้ที่ http://pratripitaka.com/e-book/
แนะนำให้ไปซื้อเป็น เล่มหนังสือ จะอ่านสะดวกกว่า
เล่มใหญ่ ปกแข็ง 820 หน้า ประมาณ 500 บาท
ตามร้านหนังสือธรรมะทั่วไป
2. เมื่อรู้โครงสร้าง ว่าพระไตรปิฎก 45 เล่ม
แต่ละเล่ม มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร เลือกเล่มที่สนใจศึกษา
โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาตามลำดับเล่ม
ฟังจาก พระไตรปิฎก MP3 ซึ่งแต่ละไฟล์จะ บอกว่า
เล่มเท่าไหร่ จากหน้าไหน ถึงหน้าไหน
สารบัญ พระไตรปิฎก ไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดที่  http://pratripitaka.com/files/content.rar
3. อ่านเนื้อหา ประกอบการฟัง จากโปรแกรม E-Tipitaka
ดาวน์โหลดได้ที่ http://pratripitaka.com/etipitaka/
เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว เลือกฉบับ มหาจุฬา ฯ
อ่าน และฟัง เทียบเคียงกับไฟล์ MP3
4. พระไตรปิฎก เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมาก จำเป็นที่จะต้อง
อ่านอรรถกถา ( คำอธิบายพุทธพจน์ ) ประกอบด้วย
หาอ่านได้ในโปรแกรม E-Tipitaka เลือกฉบับ มหามกุฏ ฯ
Read more »

โครงการ 1 บาท เรียนพระไตรปิฎก 1 คน

พระไตรปิฎก ดอทคอม มีค่าใช้จ่ายให้ Facebook
เป็นค่าประชาสัมพันธ์ให้คนมาสมัครเรียนพระไตรปิฎก
จ่าย 1 บาท Facebook จะเชิญชวนให้คนที่สนใจ
มากด Like Page พระไตรปิฎก ดอทคอม 1 คน

ผู้ที่กด Like เพจแล้ว จะได้รับบทเรียนพระไตรปิฎก
ไปศึกษา วันละ 4 เวลา คือ เช้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน
ด้วยวิธีนี้ 1 บาท ช่วยคน 1 คนให้ได้เรียนพระไตรปิฎก
พระพุทธศาสนาจะยังตั้งอยู่สิ้นกาลนาน ไม่เสื่อมไป
ตราบใดที่ชาวพุทธยังมีการศึกษาพระไตรปิฎก
Read more »

Pages:123»
Inline
Inline