เชิญร่วมสร้าง ที่พักสงฆ์ พุทธศิลป์โอนปัจจัยร่วมทำบุญ เข้าบัญชี

อัพเดต ยอดบริจาค
รายชื่อผู้บริจาค
1. เปิดบัญชีใหม่ 1,000 บาท
2. คุณ สุชาติ โชคชัยนรากร  1,000 บาท
3. คุณ ทรงกลด ธรรมเดช  500 บาท
4. คุณ วรวิทย์ วัฒกวิกรานต์  500 บาท
5. คุณ ………   1,000 บาท
6. คุณ Tamakoreborn   300 บาท
7.คุณ วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ 1000 บาท
คุณ สุวรรณ ธีระวรพันธ์ 1000 บาท
คุณ ปราณี ใจอาจ 1000 บาท
คุณ นรรฆวี แสงกลับ 1000 บาท
คุณ เพ็ญโฉม พึ่งวิชา 500 บาท

8. คุณ พรพิมล พึ่งแย้ม 500 บาท
9. คุณ ……… 500 บาท
10. คุณ วรวรรณ กิจผาติ 1,000 บาท
11. คุณ ปริมาส ป้องเจริญ 500 บาท
12. คุณ กนกภรณ์ พิรวัฒนกุล 1,000 บาท
13. คุณ สุกฤษฎิ์ ชาญเรืองเดชา 500 บาท
14. คุณ แดง ซ้ง 1,200 บาท
15. คุณ รณิภา บุญสุขสะอาด 1,000 บาท
16. คุณ ศิริพร จันทร์ฤทธิ์ 500 บาท
17. คุณ นพพร-วัลลภา เชยพันธุ์ 1,000 บาท
18. คุณ พิกุล อุตรนคร 500 บาท
ครอบครัววิวัฒน์พาณิชย์ 300 บาท
คุณ ประภาศรี ภูวเสถียร 200 บาท

19. คุณ 100 บาท
20. คุณ 100 บาท
21. คุณ บุญณิสา บุญผล 1,000 บาท
คุณ ศุภชัย สุขเขตร์ 500 บาท

22. คุณ ………. 500 บาท
23. คุณ ………. 2,000 บาท
24. คุณ รวม 7,560 บาท จาก คณะคุณศิริพรรณ์ ทองเปราะ, คุณสุภา ศรีสุข, คุณสุภาภรณ์ เกื้อกูล, คุณบุญทรง วงเวียน, เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ร.พ.ปากท่อ ราชบุรี 6,760 บาท
คุณงามเนตร เจนโกศล 300 บาท
คุณณรงค์ฤทธิ์ คูณสวัสดิ์ (และครอบครัว) 100 บาท
คุณอารี จันใด 100 บาท
คุณชาลี ใจเหล็ก 100 บาท
กลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ.ปากท่อ ราชบุรี 200 บาท

25. คุณ ………. 200 บาท
26. คุณ ………. 100 บาท
27. คุณ อรณัญช์ อริยฤทธิ์ 1,000 บาท
28. คุณ วิวัธ ธรรมชัย 300 บาท
29. คุณ ………. 500 บาท
30. คุณ พ่อค้า ลูกค้า กาดหน้า มช 9,300 บาท
31. คุณ จำปาอิน จันทร์ติ๊บ 100 บาท
32. คุณ สุมิตรา เรืองชัยไพบูลย์  300 บาท
33. คุณ อภิธันย์ นิธิโชคชินฉัตร์  200 บาท
34. คุณ ………. 300 บาท
35. คุณ สมชัย ศรีมีส่วน – เพ็ญนภา ศรีมีส่วน 500 บาท
36. คุณ มงคล คำแท่น คุณสุดารัตน์ อรินเป็ง และคณะ (ชลบุรี) 6500 บาท
37. คณะครูนักเรียนโรงเรัยนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 6,953.25 บาท
38. คุณ ลักษณารี ทับประสูติ 1,500 บาท
คุณ ญาดา กาป้อง 600 บาท

39. คุณ วราภรณ์ หาญวิทยานุกูล 1,000 บาท
40. คุณ ………. 300 บาท
41. คุณ ร้อยโท วีระ มะอะอุ 1,000 บาท
42. คุณ วีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม 1,000 บาท
43. อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี 10,000 บาท
คุณ นิตยา บุษราประภากูล 5,000 บาท
คุณ รศ. อรุณรัศมี บุนนาค 3,000 บาท

44. คุณ ร้อยโท วีระ มะอะอุ 11,000บาท
45. คุณ ………. 1 บาท
46. คุณ นพดล แม้นเจริญ 5,000 บาท
47. คุณ อุไร ตั้งอุดมมงคล 2,000 บาท
48. คุณ ………. 1 บาท
49. คุณ กนกวรรณ พิมพ์กันหา 500 บาท
50. คุณ ธมนวรรณ สุดใจ และครอบครัว 1,000 บาท
51. คุณ ………. 1 บาท
52. คุณ ………. 1 บาท
53. คุณ ………. 1 บาท
54. พญ. อรพรรณ เมฆสุภะ 1,000 บาท
55. อ. นิตยา ปรีชายุทธ 20,000 บาท
56. คุณ ………. 1 บาท
57. คุณ ………. 1 บาท
58. คุณ ………. 1 บาท
59. คุณ พัชญ์ทิชา มีชัย (ขวัญใจ) 1,000 บาท
60. คุณ นรีพัฒน์ อัญรัตน์พิชากร 1,000 บาท
61. คุณ เติมศักดิ์ กาญจนสุนทร 200 บาท
62. คุณ ………. 1 บาท
63. คุณ ………. 1 บาท
64. คุณ ………. 1 บาท
65. คุณ ………. 1 บาท
66. คุณ ………. 1 บาท
67. คุณ ………. 1 บาท
68. คุณ ………. 1 บาท
69. ดร. โรศะนี ชัยพันธ์ 3,000 บาท
70. คุณ ………. 1 บาท
71. โอนผิด แก้ไขในรายการที่ 73
72. คุณ กนกศักดิ์ ลอยเลิศ และคณะ 11,901 บาท
73. แก้ไขรายการที่ 71
74. คุณ ………. 1 บาท

ขณะนี้กำลังก่อสร้าง ศาลาธรรม

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.