เชิญร่วมสร้าง ที่พักสงฆ์ พุทธศิลป์โอนปัจจัยร่วมทำบุญ เข้าบัญชี

อัพเดต ยอดบริจาค


รายชื่อผู้บริจาค
1. เปิดบัญชีใหม่ 1,000 บาท
2. คุณ สุชาติ โชคชัยนรากร  1,000 บาท
3. คุณ ทรงกลด ธรรมเดช  500 บาท
4. คุณ วรวิทย์ วัฒกวิกรานต์  500 บาท
5. คุณ พัชญ์ทิชา มีชัย (ขวัญใจ) 1,000 บาท
6. คุณ Tamakoreborn   300 บาท
7.คุณ วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ 1000 บาท
คุณ สุวรรณ ธีระวรพันธ์ 1000 บาท
คุณ ปราณี ใจอาจ 1000 บาท
คุณ นรรฆวี แสงกลับ 1000 บาท
คุณ เพ็ญโฉม พึ่งวิชา 500 บาท

8. คุณ พรพิมล พึ่งแย้ม 500 บาท
9. คุณ ……… 500 บาท
10. คุณ วรวรรณ กิจผาติ 1,000 บาท
11. คุณ ปริมาส ป้องเจริญ 500 บาท
12. คุณ กนกภรณ์ พิรวัฒนกุล 1,000 บาท
13. คุณ สุกฤษฎิ์ ชาญเรืองเดชา 500 บาท
14. คุณ แดง ซ้ง 1,200 บาท
15. คุณ รณิภา บุญสุขสะอาด 1,000 บาท
16. คุณ ศิริพร จันทร์ฤทธิ์ 500 บาท
17. คุณ นพพร-วัลลภา เชยพันธุ์ 1,000 บาท
18. คุณ พิกุล อุตรนคร 500 บาท
ครอบครัววิวัฒน์พาณิชย์ 300 บาท
คุณ ประภาศรี ภูวเสถียร 200 บาท

19. คุณ 100 บาท
20. คุณ 100 บาท
21. คุณ บุญณิสา บุญผล 1,000 บาท
คุณ ศุภชัย สุขเขตร์ 500 บาท

22. คุณ ………. 500 บาท
23. คุณ ………. 2,000 บาท
24. คุณ รวม 7,560 บาท จาก คณะคุณศิริพรรณ์ ทองเปราะ, คุณสุภา ศรีสุข, คุณสุภาภรณ์ เกื้อกูล, คุณบุญทรง วงเวียน, เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ร.พ.ปากท่อ ราชบุรี 6,760 บาท
คุณงามเนตร เจนโกศล 300 บาท
คุณณรงค์ฤทธิ์ คูณสวัสดิ์ (และครอบครัว) 100 บาท
คุณอารี จันใด 100 บาท
คุณชาลี ใจเหล็ก 100 บาท
กลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ.ปากท่อ ราชบุรี 200 บาท

25. คุณ ………. 200 บาท
26. คุณ ………. 100 บาท
27. คุณ อรณัญช์ อริยฤทธิ์ 1,000 บาท
28. คุณ วิวัธ ธรรมชัย 300 บาท
29. คุณ ………. 500 บาท
30. คุณ พ่อค้า ลูกค้า กาดหน้า มช 9,300 บาท
31. คุณ จำปาอิน จันทร์ติ๊บ 100 บาท
32. คุณ สุมิตรา เรืองชัยไพบูลย์  300 บาท
33. คุณ อภิธันย์ นิธิโชคชินฉัตร์  200 บาท
34. คุณ ………. 300 บาท
35. คุณ สมชัย ศรีมีส่วน – เพ็ญนภา ศรีมีส่วน 500 บาท
36. คุณ มงคล คำแท่น คุณสุดารัตน์ อรินเป็ง และคณะ (ชลบุรี) 6500 บาท
37. คณะครูนักเรียนโรงเรัยนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 6,953.25 บาท
38. คุณ ลักษณารี ทับประสูติ 1,500 บาท
คุณ ญาดา กาป้อง 600 บาท

39. คุณ วราภรณ์ หาญวิทยานุกูล 1,000 บาท
40. คุณ ………. 300 บาท
41. คุณ ร้อยโท วีระ มะอะอุ 1,000 บาท
42. คุณ วีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม 1,000 บาท
43. อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี 10,000 บาท
คุณ นิตยา บุษราประภากูล 5,000 บาท
คุณ รศ. อรุณรัศมี บุนนาค 3,000 บาท

44. คุณ ร้อยโท วีระ มะอะอุ 11,000บาท
45. คุณ ………. 1 บาท
46. คุณ นพดล แม้นเจริญ 5,000 บาท
47. คุณ อุไร ตั้งอุดมมงคล 2,000 บาท
48. คุณ ………. 1 บาท
49. คุณ กนกวรรณ พิมพ์กันหา 500 บาท
50. คุณ ธมนวรรณ สุดใจ และครอบครัว 1,000 บาท
51. คุณ ………. 1 บาท
52. คุณ ………. 1 บาท
53. คุณ ………. 1 บาท
54. พญ. อรพรรณ เมฆสุภะ 1,000 บาท
55. อ. นิตยา ปรีชายุทธ 20,000 บาท
56. คุณ ………. 1 บาท
57. คุณ ………. 1 บาท
58. คุณ ………. 1 บาท
59. คุณ ………. 1 บาท
60. คุณ นรีพัฒน์ อัญรัตน์พิชากร 1,000 บาท
61. คุณ เติมศักดิ์ กาญจนสุนทร 200 บาท
62. คุณ ………. 1 บาท
63. คุณ ………. 1 บาท
64. คุณ ………. 1 บาท
65. คุณ ………. 1 บาท
66. คุณ ………. 1 บาท
67. คุณ ………. 1 บาท
68. คุณ ………. 1 บาท
69. ดร. โรศะนี ชัยพันธ์ 3,000 บาท
70. คุณ ………. 1 บาท
71. โอนผิด แก้ไขในรายการที่ 73
72. คุณ กนกศักดิ์ ลอยเลิศ และคณะ 11,901 บาท
73. แก้ไขรายการที่ 71
74. คุณ ………. 1 บาท
75. คุณ ………. 1 บาท
76. คณะ รพ. ปากท่อ 3,100 บาท
คุณปุ้ย ทองย้อย,พญ.ปิยารัตน์ ทองย้อย และ ด.ญ.กอขวัญ ทองย้อย 1,000 บาท
คุณเมธี ทองย้อย 100 บาท
คุณพรทิพย์ ศาราวมย์ 100 บาท
สุมาลี เวศยาสิรินทร์ 100 บาท
กุลวัชร เดชะดำรงพาณิชย์ 100 บาท
บัวพัน สุขจันทร์ 100 บาท
คุณธนภัทร เผดิมรอด 500 บาท
คุณรำไพ ยารวง 1,100

77. คุณ ………. 1 บาท
78. คุณ ………. 1 บาท
79. คุณ ………. 1 บาท
80. คุณ ………. 1 บาท
81. คุณ ………. 1 บาท
82. คุณ ………. 1 บาท
83. คุณ ………. 1 บาท
84. คุณ ………. 1 บาท
85. คุณ ………. 1 บาท
86. คุณ ………. 1 บาท
87. คุณ ………. 1 บาท
88. คุณ ………. 1 บาท
89. คุณ ยงยุทธ เจนปัญญากุล 1,000 บาท
90. คุณ ………. 1 บาท
91. คุณ ………. 1 บาท
92. คุณ ………. 1 บาท
93. คุณ ยุพดี และครอบครัว 3,000 บาท
94. คุณ ………. 1 บาท
95. อาจารย์ สมพร ปัญญาธร 2,000 บาท
96. คุณ ปิยธมฺโม 1,000 บาท
97. คณะศรัทธา วัดธาตุทอง กทม 1,300 บาท
98. แม่ชี แจ่มใส เปื่ยมคล้า 500 บาท
99. อาจารย์ ปราโมช น้อยวัฒน์ 300 บาท
100. คุณ ………. 1 บาท
101. คุณ ………. 1 บาท
102. คุณ ………. 1 บาท
103. คุณ ………. 1 บาท
104. คุณ ………. 1 บาท
105. คุณ ………. 1 บาท
106. คุณ วิชัย สินพิเชธกร 200,000 บาท
107. คุณ ………. 1 บาท
108. คุณ ………. 1 บาท
109. คุณ ………. 1 บาท
110. คุณ ………. 1 บาท
111. คุณ ………. 1 บาท
112. คุณ ………. 1 บาท
113. คุณ ………. 1 บาท
114. คุณ ………. 1 บาท
115. คุณ ………. 1 บาท
116. คุณ ………. 1 บาท
117. คุณ สราวุธ ไชยนิน 500 บาท
118. คุณ อุไร หาญวิทยานุกูล 2,000 บาท
119. คุณ อรณัญช์ อริยฤทธิ์ 1,500 บาท
120. คุณ ………. 1 บาท
121. ร.ต. ทรัพย์ เนนเลิศ 160 บาท
คุณ พงษ์พิทักษ์ ราชมะโฮง 240 บาท

122. คุณ ………. 1 บาท
123. คุณ ………. 1 บาท
124. คุณ ………. 1 บาท
125. คุณ ………. 1 บาท
126. คุณ ชนัฐพร ไทยชัยยนต์ และเพื่อน ๆ มช. 1,555 บาท
127. คุณ ………. 1 บาท
128. คุณ ………. 1 บาท
129. คุณ ………. 1 บาท
130. คุณ ………. 1 บาท
131. คุณ ………. 1 บาท
132. คุณ ………. 1 บาท
133. คุณ ………. 1 บาท
134. คุณ ………. 1 บาท
135. คุณ ………. 1 บาท
136. คณะโรงพยาบาลปากท่อ ราชบุรี 11,710 บาท
136.1 คณะคุณสุภาภรณ์ เกื้อกูล, อสม.ปากท่อ, ผู้รับบริการ รพ.ปากท่อ(แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลินิกพิเศษ) และญาติผู้รับบริการ 2,290 บาท
136.2 ผู้รับบริการงานทันตกรรม รพ.ปากท่อ 350 บาท
136.3 ท่าน สุรชัย สุรชโย 1,500 บาท
136.4 คุณพิมลรัตน์ ตรีรัตนกิตติกุล 500 บาท
136.5 คณะครูและนักเรียน รร.ปากท่อพิทยาคม 3,000 บาท
136.6 คุณกาณชาญ รังสีวรรธนะ 300 บาท
136.7 คุณธนู แสงอุทัย 200 บาท
136.8 คุณนิมิตร นาคานุสรณ์ 770 บาท
136.9 ทพญ.เพียงเพ็ญ สุขุตมตันติ 1,000 บาท
136.10 คุณชัชวาล คุณประภาพร วงศ์ชูเพชรชาติ 200 บาท
136.11 คุณอรุณรัตน์ จิตต์คงไทย 100 บาท
136.12 คุณภูวดี คุณณัษฐพงศ์ เอกวานิช 100 บาท
136.13 คุณฑีฆะสิริ คุณชัยภูมิ จิตต์คงไทย และครอบครัว 100 บาท
136.14 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท
136.15 ผู้เข้าร่วมประชุมชมรมเทคนิคการแพทย์ สป. ประจำปี 2560 จ.เชียงราย 300 บาท

137. คุณ ………. 1 บาท
138. คุณ ภาคชาครีย์ จิณณ์เศรษโฐ + น.ส.ดาราณี ทองอินทร์ 300 บาท
139. คุณ ………. 1 บาท
140. คุณ ………. 1 บาท
141. คุณ ………. 1 บาท
142. คุณ สุภาพร แก้วจุลศรี 1,000 บาท
คุณ นิลุบล เหมรัตนธร 500 บาท
คุณ ปริมาส ป้องเจริญ 500 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,300 บาท

143. คุณ สุชาติ ป้องเจริญ 1,000 บาท
คุณ ธัญณีย์ ตันติธนันต์กุล 1,000 บาท

144. คุณ ………. 1 บาท
145. คุณ ………. 1 บาท
146. คุณ ………. 1 บาท
147. คุณ ………. 1 บาท
148. คุณ ………. 1 บาท
149. คุณ ………. 1 บาท
150. คุณ ………. 1 บาท
151. คุณ ………. 1 บาท
152. คุณ ………. 1 บาท
153. คุณ ………. 1 บาท
154. คุณ ………. 1 บาท
155. คุณ ………. 1 บาท
156. คุณ ………. 1 บาท
157. คุณ ………. 1 บาท
158. คุณ ………. 1 บาท
159. คุณ ………. 500 บาท
160. คุณ ………. 1 บาท
161. คุณ อรรถพล + จุฑามาศ พรินทรากุล 3,000 บาท
คุณ ยายคำมูล กองศรี 500 บาท
คุณ ร้อยตำรวจตรี บัญชา + คุณ ครูอุไร จันทร์วังโป่ง 500 บาท

162. คุณ ………. 1 บาท
163. คุณ ………. 1 บาท
164. คุณ ………. 1 บาท
165. คุณ อัมพร สีสุกดี 1,000 บาท
คุณ ฐิตินันท์ ภูวพานิช 40 บาท
คุณ ณัฐิยา เฉลิมนววงศ์ 500 บาท
คุณ มัลลิกา สิงห์ลอ 500 บาท
คุณ สุภา ศรีสุข และครอบครัว 1,000 บาท
คุณ มัตติกา ดาสา 100 บาท
คุณ มณฑา – คุณ ภาณี คูสุวรรณ์ 1,000 บาท
ครูสมาธิรุ่น 36 (สาขา 65) 600 บาท
คณะคุณสุภา ศรีสุข ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ รพ.ปากท่อ 380 บาท

166. คุณ ………. 1 บาท
167. คุณ ………. 1 บาท
168. คุณ ………. 150 บาท
169. คุณ ………. 240 บาท
170. คุณ ………. 1 บาท
171. คุณ แสงทอง มะโนวงษ์ 100 บาท
172. คุณ อรพิน รักพงษ์ 100 บาท
173. คุณ ทับทิม – สุรินทร์ อินทเลา 100 บาท
174. คุณ ป้าปุ๋ย 20 บาท
175. คุณ ป้าพร 20 บาท
176. คุณ สุพัตรา ทาวรรณะ 20 บาท
177. คุณ เนตรมณี กันแสงแก้ว 2,764 บาท
คุณ ตวงพร กิติพฤฒิพันธ์ุ 1,000 บาท

178. คุณ นันทิยา โถดี 300 บาท
179. คุณ ………. 1 บาท
180. คุณ หอม กาดเชิงดอย 50 บาท
181. คุณ ………. 1 บาท
182. คุณ ………. 1 บาท
183. คุณ ณัฐวุฒิ สารีอินทร์ และคณะ 1,420 บาท
184. คุณ ฉัตรชัย ฉัตรตันใจ ละคณะ 6,218 บาท
185. คุณ วันชัย พงษ์สานต์คีรี และครอบครัว 1,040 บาท
186. คุณ พิสิษฐ์ ทรงชัยอิตรานนท์ และครอบครัว 1,000 บาท
187. คุณ Mee Vang 61 บาท
188. คุณ ………. 1 บาท
189. คุณ ………. 1,000 บาท
รายการเบิก 
-1. วันที่ 10/08/17 เบิก 20,000 บาท
-2. วันที่ 11/08/17 เบิก 10,000 บาท
-3. วันที่ 12/08/17 เบิก 20,000 บาท
-4. วันที่ 17/08/17 เบิก 30,000 บาท
-5. วันที่ 21/08/17 เบิก 20,000 บาท
-6. วันที่ 24/08/17 เบิก 45,000 บาท
-7. วันที่ 29/08/17 เบิก 30,000 บาท
-8. วันที่ 4/09/17 เบิก 30,000 บาท
-9. วันที่ 5/09/17 เบิก 20,000 บาท
-10. วันที่ 6/09/17 เบิก 30,000 บาท
-11. วันที่ 13/09/17 เบิก 20,000 บาท
-12. วันที่ 22/09/17 เบิก 30,000 บาท
-13. วันที่ 2/10/17 เบิก 30,000 บาท
-14. วันที่ 10/10/17 เบิก 30,000 บาท
-15. วันที่ 18/10/17 เบิก 20,000 บาท
-16. วันที่ 19/10/17 เบิก 11,269 บาท
รวมเงินบริจาค 396,269 บาท

เบิกแล้ว 396,269 บาท

บัญชี คงเหลือ 0 บาท บาท

***  บัญชีรายจ่าย  ***

ฟัง อ่าน เรื่องนี้แล้ว รู้สึกอย่างไร ? เชิญ สนทนาธรรมด้านล่างนี้

comments

Comments are closed.