พระไตรปิฎก ฉบับ DVD MP3

dvdfree
พระไตรปิฎกชุดนี้ มีอะไร ?
DVD MP3 จำนวน 7 แผ่น เสียงอ่านพระไตรปิฎก มหาจุฬาฯ
ครบทุกเล่ม รวม 45 เล่ม  จาก 25,000+ หน้าหนังสือ
MP3 ความยาว 972 ชั่วโมง * ฟังตัวอย่าง คลิกที่นี่ *
dvd-inside
พระไตรปิฎกชุดนี้ เหมาะแก่ใคร ?
เหมาะแก่ชาวพุทธทุกคน ที่ต้องการรู้คำสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นคำสอนของแท้ ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา
หากไม่สะดวกที่จะศึกษาเอง แนะนำให้เอาไปถวายวัด
การถวายพระไตรปิฎก เป็นธรรมทานที่เลิศที่สุด
พระไตรปิฎกชุดนี้ แจกเป็นธรรมทาน
ร่วมทำบุญ ตามศรัทธา จะได้รับพระไตรปิฎก 1 ชุด
ขั้นตอน
1. ทำบุญเข้ากองทุน พระไตรปิฎก ดอทคอม (ตามศรัทธา)
โอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงเทพ 
ชื่อบัญชี พระไตรปิฎก ดอทคอม  เลขที่บัญชี 4860520404
2. โอนแล้ว แจ้งที่อยู่มาที่ ข้อความ FB : พระไตรปิฎก ดอทคอม
pratripitaka@gmail.com  หรือ  Line ID : pratripitaka.com
3. เราจะส่ง พระไตรปิฎก MP3 ให้ท่าน ด้วย EMS ด่วนพิเศษ

Read more »

เชิญร่วมสร้าง ที่พักสงฆ์ พุทธศิลป์โอนปัจจัยร่วมทำบุญ เข้าบัญชี

อัพเดต ยอดบริจาครายชื่อผู้บริจาค
1. เปิดบัญชีใหม่ 1,000 บาท
2. คุณ สุชาติ โชคชัยนรากร  1,000 บาท
3. คุณ ทรงกลด ธรรมเดช  500 บาท
4. คุณ วรวิทย์ วัฒกวิกรานต์  500 บาท
5. คุณ ………   1,000 บาท
6. คุณ Tamakoreborn   300 บาท
7.คุณ วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ 1000 บาท
คุณ สุวรรณ ธีระวรพันธ์ 1000 บาท
คุณ ปราณี ใจอาจ 1000 บาท
คุณ นรรฆวี แสงกลับ 1000 บาท
คุณ เพ็ญโฉม พึ่งวิชา 500 บาท

8. คุณ พรพิมล พึ่งแย้ม 500 บาท
9. คุณ ……… 500 บาท
10. คุณ วรวรรณ กิจผาติ 1,000 บาท
11. คุณ ปริมาส ป้องเจริญ 500 บาท
12. คุณ กนกภรณ์ พิรวัฒนกุล 1,000 บาท
13. คุณ สุกฤษฎิ์ ชาญเรืองเดชา 500 บาท
14. คุณ แดง ซ้ง 1,200 บาท
15. คุณ รณิภา บุญสุขสะอาด 1,000 บาท
16. คุณ ศิริพร จันทร์ฤทธิ์ 500 บาท
17. คุณ นพพร-วัลลภา เชยพันธุ์ 1,000 บาท
18. คุณ พิกุล อุตรนคร 500 บาท
ครอบครัววิวัฒน์พาณิชย์ 300 บาท
คุณ ประภาศรี ภูวเสถียร 200 บาท

19. คุณ 100 บาท
20. คุณ 100 บาท
21. คุณ บุญณิสา บุญผล 1,000 บาท
คุณ ศุภชัย สุขเขตร์ 500 บาท

22. คุณ ………. 500 บาท
23. คุณ ………. 2,000 บาท
24. คุณ รวม 7,560 บาท จาก คณะคุณศิริพรรณ์ ทองเปราะ, คุณสุภา ศรีสุข, คุณสุภาภรณ์ เกื้อกูล, คุณบุญทรง วงเวียน, เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ร.พ.ปากท่อ ราชบุรี 6,760 บาท
คุณงามเนตร เจนโกศล 300 บาท
คุณณรงค์ฤทธิ์ คูณสวัสดิ์ (และครอบครัว) 100 บาท
คุณอารี จันใด 100 บาท
คุณชาลี ใจเหล็ก 100 บาท
กลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ.ปากท่อ ราชบุรี 200 บาท

25. คุณ ………. 200 บาท
26. คุณ ………. 100 บาท
27. คุณ อรณัญช์ อริยฤทธิ์ 1,000 บาท
28. คุณ วิวัธ ธรรมชัย 300 บาท
29. คุณ ………. 500 บาท
30. คุณ พ่อค้า ลูกค้า กาดหน้า มช 9,300 บาท
31. คุณ จำปาอิน จันทร์ติ๊บ 100 บาท
32. คุณ สุมิตรา เรืองชัยไพบูลย์  300 บาท
33. คุณ อภิธันย์ นิธิโชคชินฉัตร์  200 บาท
34. คุณ ………. 300 บาท
35. คุณ สมชัย ศรีมีส่วน – เพ็ญนภา ศรีมีส่วน 500 บาท
36. คุณ มงคล คำแท่น คุณสุดารัตน์ อรินเป็ง และคณะ (ชลบุรี) 6500 บาท
37. คณะครูนักเรียนโรงเรัยนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 6,953.25 บาท
38. คุณ ลักษณารี ทับประสูติ 1,500 บาท
คุณ ญาดา กาป้อง 600 บาท

39. คุณ วราภรณ์ หาญวิทยานุกูล 1,000 บาท
40. คุณ ………. 300 บาท
41. คุณ ร้อยโท วีระ มะอะอุ 1,000 บาท
42. คุณ วีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม 1,000 บาท
43. อ. เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี 10,000 บาท
คุณ นิตยา บุษราประภากูล 5,000 บาท
คุณ รศ. อรุณรัศมี บุนนาค 3,000 บาท

44. คุณ ร้อยโท วีระ มะอะอุ 11,000บาท
45. คุณ ………. 1 บาท
46. คุณ นพดล แม้นเจริญ 5,000 บาท
47. คุณ อุไร ตั้งอุดมมงคล 2,000 บาท
48. คุณ ………. 1 บาท
49. คุณ กนกวรรณ พิมพ์กันหา 500 บาท
50. คุณ ธมนวรรณ สุดใจ และครอบครัว 1,000 บาท
51. คุณ ………. 1 บาท
52. คุณ ………. 1 บาท
53. คุณ ………. 1 บาท
54. พญ. อรพรรณ เมฆสุภะ 1,000 บาท
55. อ. นิตยา ปรีชายุทธ 20,000 บาท
56. คุณ ………. 1 บาท
57. คุณ ………. 1 บาท
58. คุณ ………. 1 บาท
59. คุณ พัชญ์ทิชา มีชัย (ขวัญใจ) 1,000 บาท
60. คุณ นรีพัฒน์ อัญรัตน์พิชากร 1,000 บาท
61. คุณ เติมศักดิ์ กาญจนสุนทร 200 บาท
62. คุณ ………. 1 บาท
63. คุณ ………. 1 บาท
64. คุณ ………. 1 บาท
65. คุณ ………. 1 บาท
66. คุณ ………. 1 บาท
67. คุณ ………. 1 บาท
68. คุณ ………. 1 บาท
69. ดร. โรศะนี ชัยพันธ์ 3,000 บาท
70. คุณ ………. 1 บาท
71. โอนผิด แก้ไขในรายการที่ 73
72. คุณ กนกศักดิ์ ลอยเลิศ และคณะ 11,901 บาท
73. แก้ไขรายการที่ 71
74. คุณ ………. 1 บาท
75. คุณ ………. 1 บาท
76. คณะ รพ. ปากท่อ 3,100 บาท
คุณปุ้ย ทองย้อย,พญ.ปิยารัตน์ ทองย้อย และ ด.ญ.กอขวัญ ทองย้อย 1,000 บาท
คุณเมธี ทองย้อย 100 บาท
คุณพรทิพย์ ศาราวมย์ 100 บาท
สุมาลี เวศยาสิรินทร์ 100 บาท
กุลวัชร เดชะดำรงพาณิชย์ 100 บาท
บัวพัน สุขจันทร์ 100 บาท
คุณธนภัทร เผดิมรอด 500 บาท
คุณรำไพ ยารวง 1,100

77. คุณ ………. 1 บาท
78. คุณ ………. 1 บาท
79. คุณ ………. 1 บาท
80. คุณ ………. 1 บาท
81. คุณ ………. 1 บาท
82. คุณ ………. 1 บาท
83. คุณ ………. 1 บาท
84. คุณ ………. 1 บาท
85. คุณ ………. 1 บาท
86. คุณ ………. 1 บาท
87. คุณ ………. 1 บาท
88. คุณ ………. 1 บาท
89. คุณ ยงยุทธ เจนปัญญากุล 1,000 บาท
90. คุณ ………. 1 บาท
91. คุณ ………. 1 บาท
92. คุณ ………. 1 บาท
93. คุณ ยุพดี และครอบครัว 3,000 บาท
94. คุณ ………. 1 บาท
95. อาจารย์ สมพร ปัญญาธร 2,000 บาท
96. คุณ ปิยธมฺโม 1,000 บาท
97. คณะศรัทธา วัดธาตุทอง กทม 1,300 บาท
98. แม่ชี แจ่มใส เปื่ยมคล้า 500 บาท
99. อาจารย์ ปราโมช น้อยวัฒน์ 300 บาท
100. คุณ ………. 1 บาท
101. คุณ ………. 1 บาท
102. คุณ ………. 1 บาท
103. คุณ ………. 1 บาท
104. คุณ ………. 1 บาท
105. คุณ ………. 1 บาท
106. คุณ วิชัย สินพิเชธกร 200,000 บาท
107. คุณ ………. 1 บาท
108. คุณ ………. 1 บาท
109. คุณ ………. 1 บาท
110. คุณ ………. 1 บาท
111. คุณ ………. 1 บาท
112. คุณ ………. 1 บาท
113. คุณ ………. 1 บาท
114. คุณ ………. 1 บาท
115. คุณ ………. 1 บาท
116. คุณ ………. 1 บาท
117. คุณ สราวุธ ไชยนิน 500 บาท
118. คุณ อุไร หาญวิทยานุกูล 2,000 บาท
119. คุณ อรณัญช์ อริยฤทธิ์ 1,500 บาท
120. คุณ ………. 1 บาท
121. คุณ ………. 400 บาท
122. คุณ ………. 1 บาท
123. คุณ ………. 1 บาท
124. คุณ ………. 1 บาท
125. คุณ ………. 1 บาท
126. คุณ ชนัฐพร ไทยชัยยนต์ และเพื่อน ๆ มช. 1,555 บาท
รายการเบิก 
-1. วันที่ 10/08/17 เบิก 20,000 บาท
-2. วันที่ 11/08/17 เบิก 10,000 บาท
-3. วันที่ 12/08/17 เบิก 20,000 บาท
-4. วันที่ 17/08/17 เบิก 30,000 บาท
-5. วันที่ 21/08/17 เบิก 20,000 บาท
-6. วันที่ 24/08/17 เบิก 45,000 บาท
-7. วันที่ 29/08/17 เบิก 30,000 บาท
-8. วันที่ 4/09/17 เบิก 30,000 บาท
-9. วันที่ 5/09/17 เบิก 20,000 บาท
-10. วันที่ 6/08/17 เบิก 30,000 บาท
รวมเบิกแล้ว 255,000 บาท

***  บัญชีรายจ่าย  ***

*** ความคืบหน้า งานก่อสร้าง ***

Pages:1234567...412»